• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Mensen met een uitstel van vertrek
 • Mensen met een uitstel van vertrek

  Medimmigrant vzw - Mensen met een uitstel van vertrek

  Het kan gebeuren dat iemand door een kortstondige ziekte of tijdelijke problematische gezondheidstoestand niet kan reizen. Bv. als de persoon in het ziekenhuis ligt of een medisch onderzoek moet ondergaan of als het gaat om een hoogzwangere vrouw.

  Dan is het noodzakelijk om een verlenging van het verblijf (kort uitstel van vertrek) voor minder dan 3 maanden aan te vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit kan via de gemeente van verblijfsplaats gebeuren maar ook rechtstreeks per aangetekend scrijven aan het bureau kort verblijf van de DVZ (zie rechtkolom instructie DVZ aan de gemeenten - 2004). Indien de verlenging voor 3 maanden toegestaan wordt, kan het Bevel nogmaals verlengd worden voor opnieuw 3 maanden indien er medische attesten zijn waaruit blijkt dat dit noodzakelijk is. Als de noodzakelijke duur van de behandeling 3 maanden overschrijdt, zal het bureau van de DVZ de aanvrager informeren dat hij een machtiging tot verblijf op basis van art. 9ter kan indienen (zie dienstnota DVZ, rechterkolom).

  • De persoon die op het moment van de ziekte of problematische gezondheidstoestand in een opvangcentrum verblijft, kan een verlenging van zijn opvang vragen (zie rechtkolom : Instructies Fedasil).
  • Wanner de persoon toegewezen werd aan een opvangcentrum, maar er niet verblijf, blijft de Cel Medische Kosten van Fedasil tussenkomen voor de medische factuur (niet voor de andere kosten) gedurende de duur van het verlengd bevel.
  • Wanneer de persoon is niet toegewezen aan een opvangcentrum, dan heeft hij bij de verlenging van het Bevel en in geval van behoeftigheid recht op financiële steun en een tussenkomst in de medische kosten (ruimer dan de ‘dringende medische hulp’). Om dit te bekomen moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden bij het OCMW. Hou er rekening mee dat meeste OCMW’s niet vertrouwd zijn met deze procedure en dat dit recht vaak via de arbeidsrechtbank afgedwongen moet worden. Men heeft geen recht op tewerkstelling of ziekenfonds.


  Bij de verlenging van het geldig ‘Attest van Immatriculatie’ of het ‘Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister’ behoudt men dezelfde rechten als voordien.