• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Ziekteverzekering
 • Ziekteverzekering

  Medimmigrant vzw - Ziekteverzekering

  08.2018

  De ziekteverzekering in België wordt beheerd door het RIZIV en verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen, de HZIV en het ziekenfonds van de NMBS). Officieel wordt dit de “Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen” genoemd.

  Wanneer een vreemdeling nood heeft aan medische zorgen in België, moet men eerst nagaan of hij reeds aangesloten is bij de ziekteverzekering of in de mogelijkheid is om dit te doen.

   

  Focus op de rechten van mensen met een precair verblijfsstatuut.

  Hieronder vindt u de belangrijkste categorieën van potentiële begunstigden (niet-exhaustieve lijst!) Een persoon kan een ziekteverzekering afsluiten:

  • ofwel als “gerechtigde” (= de persoon opent zijn eigen recht op ziekteverzekering),
  • ofwel als persoon ten laste (= de persoon heeft een afgeleid recht door het samenwonen en/of door verwantschap met een gerechtigde).

   

  Als gerechtigde (artikel 32 van de ZIV-wet)

  Werknemer in loondienst of zelfstandige (en gelijkgestelden)
  Elke persoon waarvan zijn werk aangegeven is (wat niet het geval is bij zwart werk) is in principe onderworpen aan de sociale zekerheid en heeft dus recht op ziekteverzekering.

  ! De verplichte bijdragen worden rechtstreeks geheven op de inkomsten uit arbeid of vervangende inkomsten of door de zelfstandige betaald aan het sociaalverzekeringsfonds.

  Student hoger onderwijs
  Studenten die overdag les volgen en ingeschreven zijn in een erkende instelling voor hoger onderwijs kunnen ingeschreven worden op basis van studiecertificaat.

  ! Ze zullen verzocht worden een bijdrage van €61,43/trimester (bedrag januari 2018 > bijgewerkte bedragen) te betalen.

  Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV's)
  De Dienst Voogdij kan elke minderjarige vreemdeling afkomstig uit een derde land die in België verblijft zonder ouders of wettelijke voogd als NBMV erkennen. De kwetsbare Europese minderjarigen kunnen ook erkend worden.
  Deze minderjarigen kunnen zich aansluiten bij de ziekteverzekering indien zij zich niet op basis van een andere hoedanigheid kunnen inschrijven en onder bepaalde voorwaarden, namelijk:
  - ofwel regelmatig schoollopen gedurende minstens 3 opeenvolgende maanden;
  - ofwel opgevolgd worden door de diensten van Kind & Gezin of ONE;
  - ofwel officieel vrijgesteld zijn van de leerplicht.
  (zie omzendbrief van 18 oktober 2010)

  ! De NBMV's zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdragen.

  Verblijvende in België (ingeschrevene in het rijksregister)
  Residuaire inschrijving op basis van één van de volgende documenten:
  - Elektronische A-, B-, C-, D-, E-, E+ -, F-, F+ -, H-kaart
  - Bijlage 15 onder bepaalde voorwaarden (zie omzendbrief van 22 december 2016)

  ! Er kan gevraagd worden om tot € 724,67/trimester aan bijdragen (bedrag januari 2018 > bijgewerkte bedragen) te betalen indien de persoon niet (gedeeltelijk) vrijgesteld is van de bijdrageplicht.

   

  Als persoon ten laste (artikel 32 en artikel 123 van het ZIV-KB)

  Echtgeno(o)t(e)
  Echtgenoten moeten samenwonen en over een huwelijksakte beschikken. Het samenwonen moet aangetoond worden. In afwachting van de aanpassing van de gegevens in het rijksregister als gevolg van het samenwonen, kan een bewijs dat de aanpassing van de gegevens werd ingediend bij de lokale overheid worden aanvaard (zie omzendbrief van het RIZIV van 19 januari 2016).
  De inkomsten van de persoon mogen niet hoger liggen dan €2468,37/trimester (bedrag van het 1ste trimester 2018 > bijgewerkte bedragen).

  Ascendent (ouders of grootouders)
  De persoon ten laste moet ingeschreven zijn in het rijksregister op hetzelfde adres als de gerechtigde.
  Zijn inkomsten mogen niet hoger liggen dan €2468,37/trimester (bedrag van het 1ste trimester 2018 > bijgewerkte bedragen).

  Samenwonende
  De persoon moet ingeschreven zijn in het rijksregister op hetzelfde adres als de gerechtigde en zijn inkomsten mogen niet hoger liggen dan €2468,37/trimester (bedrag van het 1ste trimester 2018 > bijgewerkte bedragen).
  Het is onmogelijk om als samenwonende ingeschreven te worden indien:
  - een andere persoon al ten laste ingeschreven is als samenwonende of “echtgeno(o)t(e)”;
  - de gerechtigde woont samen met zijn/haar echtgeno(o)t(e).

  Kind of jongere (< 25 jaar)
  Verschillende gevallen mogelijk.

  • Ten laste van de wettelijke ouder (vader/moeder)
   De geboorte- of adoptieakte moet de band met de gerechtigde aantonen.
  • Ten laste van de echtgeno(o)t(e) van de ouder, van een (over)grootouder of de echtgeno(o)t(e) van een (over)grootouder (1)
   Of
   Ten laste op basis van een onderhoudsplicht (bv. pleegouder) indien de jongere de intentie heeft om zich in België te vestigen (2)
   Het samenwonen moet in deze twee gevallen aangetoond worden. Bij het ontbreken van een inschrijving in het rijksregister kunnen alternatieve bewijzen worden verstrekt aan de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV. (zie richtlijnen van het RIZIV van 22 juni 2009)

   

  Opening, behoud en verlies van het recht.

  Opening van het recht

  Als algemene regel geldt dat het recht zich opent vanaf de 1e dag van het trimester waarin men de hoedanigheid van gerechtigde verwerft.

  Voor de personen die zich in de hoedanigheid van gerechtigde inschrijven als student, NBMV of verblijvende, moet het recht op ziekteverzekering geopend worden vanaf de 1e dag van het trimester waarin de aanvraag wordt ingediend (indien de voorwaarden vervuld zijn).

  Voor de personen ten laste opent het recht zich in principe vanaf de dag waarop de hoedanigheid van persoon ten laste verworven wordt.

  Behoud van het recht

  Dit recht wordt verworven tot 31 december van het jaar dat er opvolgt.

  Vervolgens wordt het recht jaarlijks verlengd indien de voorwaarden vervuld zijn.

  • De persoon moet een hoedanigheid bewijzen in het vierde trimester van het referentiejaar (X-2) en in orde zijn met de bijdrage voor dat referentiejaar. Om te kunnen genieten van een verzekering in 2019 zal het jaar 2017 als referentiejaar genomen worden voor de personen die verzekerd zijn vóór 2018.

  Verlies van het recht

  Indien de gerechtigde niet meer in regel is sinds minder dan twee jaar, kan hij zijn situatie slechts regulariseren door een bijkomende bijdrage te betalen of door te proberen een andere hoedanigheid voor het referntiejaar aan te nemen indien dit mogelijk is.

  Na twee jaar zonder recht is een herinschrijving in principe slechts mogelijk na een wachttermijn van 6 maanden.

   

  Waar kan men zich inschrijven?

  De inschrijving van de gerechtigde gebeurt bij een verzekeringsinstelling naar keuze. Deze keuze wordt opgelegd aan de personen ten laste. De verschillende verzekeringinstellingen zijn:

  De HZIV

  De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een instelling van openbaar belang die de verplichte verzekering beheert en mensen informeert over hun rechten en plichten. Deze dienst is gratis.

  De ziekenfondsen

  Er bestaan 5 nationale landsbonden van ziekenfondsen:
  - de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
  - het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
  - de Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten
  - de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  - de Landsbond van Liberale Mutualiteiten

  De ziekenfondsen zijn ledenverenigingen. De aansluiting bij een ziekenfonds kost een gerechtigde ongeveer €100/jaar. Net als de HZIV beheren de ziekenfondsen de verplichte ziekteverzekering en informeren ze mensen over hun rechten en plichten.

  Daarenboven bieden zij ook verschillende diensten aan hun leden aan:
  - een aanvullende verzekering die tussenkomt voor diensten en kosten die niet gedekt worden door de verplichte verzekering (bv. logopedie, tandheelkunde, brilmonturen, kinderopvang ,...) ;
  - een sociale en juridische dienst;
  - bijkomende betalende verzekeringen zoals hospitalisatieverzekeringen of tandheelkundige verzekeringen;
  - …