• Home
 • Verblijf of terugkeer bij ziekte
 • Zelfstandige terugkeer
 • Zelfstandige terugkeer

  Medimmigrant vzw - Zelfstandige terugkeer

  Tijdens een gesprek met iemand stellen we vaak de vraag naar de verblijfsperspectieven in België of het thuisland.
  Bijna alle vreemdelingen die naar hun thuisland willen terugkeren, kunnen op hulp rekenen in het kader van deze vrijwillige terugkeer. Als iemand tijdens onze permanenties een wens uit om terug te keren naar zijn thuisland, zal Medimmigrant bekijken of het mogelijk is aan de medische noden te voldoen tijdens de reis en na aankomst. Sommige vreemdelingen kunnen indien noodzakelijk bijkomende hulp krijgen na hun terugkeer. We noemen dit Reintegratiesteun . Vanaf dat een dergelijke vraag zich aandient, verwijzen we de persoon door naar een van de volgende organisaties : IOM en Caritas International, beiden gespecialiseerd in de opvolging van de ‘reintegratieprojecten’ in het kader van vrijwillige terugkeer.

  (Medische) bijstand in het kader van een vrijwillige terugkeer ?
  De reintegratietegemoetkoming kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, ze kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van ‘medische hulp’. Als de persoon aan de criteria voldoet, kan IOM of Caritas international de medische noden evalueren et contacten leggen met hun partners in de herkomstlanden om ter plaatse bijstand en opvolging van de persoon te bieden. De hulp wordt niet uitgedrukt in cash geld maar wordt gebruikt om de kosten met een medische karakter in België of het herkomstland te betalen. Deze financiële tussenkomst moet plaatsvinden binnen de zes maanden die volgen op de aankomst in het herkomstland. Sociale bijstand is mogelijk gedurende 1 jaar na aankomst.

  Wie kan van deze bijstand genieten ?
  Het recht op reintegratiesteun hangt af van het statuut van de persoon. In principe is deze voorbehouden aan asielzoekers en aan personen die een bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen (eerste jaar). Maar deze hulp is ook voorzien voor mensen uit de categorie ‘kwetsbare personen’ (oudere personen, zwangere vrouwen, zieke mensen…), wat ook hun administratief statuut is : derdelanders en mensen afkomstig van nieuwe Unielidstaten kunnen hiervan genieten. De andere niet.

  Hoe een aanvraag indienen ?
  De concrete aanvraag voor bijstand bij vrijwillige terugkeer moet direct aan IOM gericht worden of aan Caritas international. Het is belangrijk om te weten dat noch IOM noch Caritas International samenwerkt met de Dienst Vreemdelingenzaken ivm gedwongen terugkeer. Wie terugkeert naar zijn thuisland en hulp bij vrijwillige terugkeer ontving, mag niet terugkeren naar België binnen de 5 jaar, zoniet moet hij zijn vliegtuigticket terugbetalen.

  >> Meer info op de website van Fedasil (zie rechter kolom) en de "overzichtstabel vrijwillige terugkeer" (> de reïntegratiesteun) ; u vindt de contactgegevens van Fedasil in Brussel op de pagina ‘contactgegevens’
  >> Voor de praktische organisatie van een vrijwillige terugkeer, kan u Caritas International of IOM contacteren (zie rechter kolom).