• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Gezinsherenigers
 • Gezinsherenigers

  Medimmigrant vzw - Gezinsherenigers

  Sommige (toekomstige) familieleden van mensen die in België verblijven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht bekomen. De procedure en voorwaarden hangen af van het familielid waarmee de persoon zich in België herenigt: gaat het om een Belg of EU-onderdaan (> art. 40 Verblijfswet) of een niet-EU-onderdaan (> art.10 Verblijfswet).

  De wet schrijft voor dat elke persoon die een gezinshereniging aanvraagt het bewijs moet leveren dat de persoon bij wie hij zich vervoegt beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt.

  Dit betekent dat één van de volgende voorwaarden vervuld moet zijn:

  • De aanvrager dient een attest in van het ziekenfonds van de persoon bij wie hij zich in België vervoegt en waaruit blijkt dat het mogelijk is om zich aan te sluiten vanaf de aankomst op het Belgische grondgebied. Hij moet hiervoor de attesten gebruiken die op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken gepubliceerd staan (zie link in de rechter kolom). Deze attesten kunnen door de ziekenfondsen gemakkelijk afgeleverd worden voor kinderen (< 25 jaar) en echtgenoot/ote maar voor ascendenten en samenwoners verstrekt het ziekenfonds pas een dergelijk attest als er een inschrijving is in het rijksregister.
  • De aanvrager moet het bewijs leveren van een privé-ziektekostenverzekering die in het land van herkomst of in België kan worden aangegaan en die de risico’s in België gedurende 3 maanden dekt voor een bedrag van 30.000 euro. De verzekering moet nog steeds geldig zijn op het moment waarop het onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag voor gezinshereniging plaatsvindt. In dit geval moet de aanvrager nog altijd een bewijs voorleggen dat de persoon bij wie hij zich vervoegt aangesloten is bij een ziekenfonds.

  De aanvrager moet de documenten aan de Belgische diplomatieke of consulaire post overhandigen op het moment dat hij het dossier in het buitenland indient. Wanneer de aanvraag in België wordt opgestart, moeten ze worden afgeleverd bij de gemeente.

  Verder moet de aanvrager van de gezinshereniging ook kunnen bewijzen dat hij niet lijdt aan een van de opgesomde ziekten, vermeld in de wet van 15 december 1980. Hij dient hiervoor een attest te laten invullen door een arts dat moet toegevoegd worden aan zijn dossier.