• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Mensen zonder wettig verblijf
 • Mensen zonder wettig verblijf

  Medimmigrant vzw - Mensen zonder wettig verblijf

  Mensen zonder wettig verblijf, ook ‘mensen zonder papieren' genoemd, vormen een diverse groep van etnisch culturele minderheden.

  Het gaat om alle vreemdelingen die zonder legale verblijfstitel op het Belgisch grondgebied verblijven. Sommigen keerden door omstandigheden (situatie in het herkomstland, ziekte, familiale banden in België,...) niet terug naar hun herkomstland na een negatieve beslissing op een asielaanvraag of na het verstrijken van een visum. Anderen hebben nooit een aanvraag ingediend.

  Volgens artikel 57§2 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hebben mensen zonder wettig verblijf recht op medische zorgen via de procedure 'Dringende Medische Hulp' indien ze beantwoorden aan een aantal voorwaarden:

  • Ze zijn zonder wettig verblijf in het land
  • Ze verblijven op het grondgebied van het OCMW
  • Ze hebben geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen
  • Een arts attesteert dat ze nood hebben aan medische zorgen via het aanbrengen van de bewoording 'dringende medische hulp' op een attest.

  Als deze voorwaarden voldaan zijn, kan het OCMW van de verblijfplaats een betalingsverbintenis of requisitorium (d.i. een akkoord om de medische zorgen te betalen) afleveren waarmee de betrokkene een zorgverstrekker kan raadplegen. 
  Indien de medische situatie van die aard is dat er geen tijd is om op voorhand een betalingsverbintenis te vragen aan het OCMW van verblijfplaats dan kan de zorgverstrekker aan het OCMW van zijn werkplaats vragen om de kosten ten laste te nemen.
  Het is van groot belang dat de hulpvrager tijdens of onmiddellijk na de zorgen zijn situatie kenbaar maakt want het OCMW heeft maar 45 dagen tijd om het ministerie van maatschappelijke integratie op de hoogte te brengen van een eventuele tussenkomst.

  Naast de procedure Dringende Medische Hulp, zijn er nog andere betalingsregelingen die van toepassing kunnen zijn voor mensen zonder wettig verblijf:
   

  • De garant of de reisverzekering komt tussen.
  • De persoon zonder wettig verblijf heeft (nog) recht op een ziekteverzekering.
  • Als de persoon verblijft binnen de opvangstructuur binnen het kader van 'materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft', neemt Fedasil de medische kosten ten laste.

  Soms kunnen 2 regelingen samengaan, bv.: het OCMW kan het remgeld betalen via de procedure dringende medische hulp indien de betrokkene een ziekenfonds heeft.

  -> Raadpleeg voor meer informatie over de procedure Dringende Medische Hulp de rubriek 'Gezondheidszorg per betalingsregeling'