• Home
 • Medimmigrant
 • Missie, waarden en visie van Medimmigrant
 • Missie, waarden en visie van Medimmigrant

  Medimmigrant vzw - Missie, waarden en visie van Medimmigrant

  Missie

  Medimmigrant richt zich tot mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals tot organisaties, diensten en verenigingen die met hen in contact komen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehuisvest zijn.

  De organisatie ijvert voor een verankering van het recht op gezondheidszorg in de wetgeving en streeft naar de concrete uitwerking van dit recht in maatschappelijke voorzieningen, instellingen en structuren.

  De vzw wil mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut informeren over medisch gerelateerde thema’s en hen ondersteunen in het bekomen van een antwoord op hun medische noden. Medimmigrant vraagt de implementatie van sociale grondrechten voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut die vanuit medisch oogpunt erg kwetsbaar zijn.

  Vertrekkende vanuit de medische context wenst Medimmigrant de betrokkenen te oriën¬teren naar een zinvol en realistisch toekomstperspectief in België, het land van herkomst of een derde land.

  Tenslotte ijvert Medimmigrant voor een vreemdelingen-, migratie-, gezondheids- en wel-zijnsbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de medische noden van deze mensen.

  > Als u concrete voorbeelden wil bekijken van vragen die ons gesteld worden, kan u de FAQ pagina bekijken op deze site.


  Waarden

  De missie van Medimmigrant vertrekt vanuit volgend uitgangspunt: het recht op een menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling (EVRM, Rome, 4/11/1950).

  Medimmigrant baseert zich op de volgende principes:

  Het solidariteitsprincipe: solidariteit tussen zieke en gezonde mensen o.a. via gemeenschappelijke zorg voor de sociale zekerheid
  De sociale grondrechten vervat in de Belgische Grondwet
  De gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (2002): "Gezondheid behelst een toestand van volledige lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek."
   

  En volgende (inter-)nationale verdragen:

  De Antiracismewet of Wet van 10 mei 2007 ter wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven dadenDe Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
  De onschendbaarheid van zijn persoon (Art. 3 UVRM)
  Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (Rome, 04/11/1950)
  Het Europese Handvest voor de Grondrechten
  Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (VN, 20/11/1990)
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 10/12/1948)
  De VN conventie betreffende de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun familieleden (nr.126 VN 18/12/1990)
  Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN, 1966)
   

  Visie

  De missie van Medimmigrant willen we waarmaken door een professionele dienstverlening naar de ‘gebruikers’. Dit zijn zowel de mensen in een precaire verblijfssituatie zelf die een medische vraag hebben die op hen betrekking heeft, als ook hun entourage of professionele of vrijwillige hulpverleners.
  Informatieverstrekking aan en begeleiding van de persoon in precaire verblijfssituatie willen we doen vanuit de nodige aandacht en respect voor de autonomie en zelfred-zaamheid van de persoon.
  We handelen zonder discriminatie en vanuit sociale recht-vaardigheid en menselijke waardigheid.
  We streven ernaar om individuele problemen op een structureel niveau aan te pakken. Professionele of vrijwillige hulpverleners willen we informatie en werkinstru-menten aanreiken als antwoord op hun vraag.
  We streven naar professionele contacten en netwerkvorming om kwaliteit te besten-digen.
  We streven naar transparantie van onze werking en in onze werkmethodes binnen de wettelijke grenzen.
  We onderwerpen de organisatie ten gepaste tijde aan de noodzakelijke zelfkritiek en zijn gebonden door beroepsgeheim.
   

  -> Voor meer informatie over de doelstellingen van Medimmigrant, nodigen we u uit om ons jaarrapport te bekijken (> pagina werkinstrumenten en publicaties).