• Home
 • Medimmigrant
 • Doelgroep
 • Doelgroep

  Medimmigrant vzw - Doelgroep
  Medimmigrant richt zich tot mensen die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden met of zonder verblijfsrecht, die medische zorgen nodig hebben of een medisch gerelateerde vraag hebben en die verblijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals mensen die met hen (om professionele redenen) in contact komen.

  Wie zijn mensen die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden zonder wettig verblijf ?

  De groep van de vreemdelingen zonder wettig verblijf, ook wel ‘mensen zonder papieren’ genoemd, vormt een duidelijk te definiëren groep van etnisch culturele minderheden: het betreft die groep van vreemdelingen die zonder legale verblijfstitel op het Belgisch grondgebied verblijven. Binnen deze totale groep zijn er wel een aantal categorieën te onderscheiden, afhankelijk van het feit of zij vroeger een legale (tijdelijke, voorwaardelijke of zelfs definitieve) verblijfsstatus bezaten of niet. Een paar voorbeelden :
   
  • Arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht
  • Buitenlandse studenten zonder verblijfsrecht
  • Vreemdelilngen die clandestien België binnengekomen zijn
  • Vreemdelingen die hun diplomatiek/consulair statuut verloren zijn
  • Vreemdelingen die vroeger een onbeperkt verblijfsrecht in België hadden maar na afwezigheid hun rechten verloren.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan de asielprocedure is gestopt omwille van een weigering van de vluchtelingenstatus
  • Asielzoekers die niet tot de asielprocedure worden toegelaten omdat hun aanvraag niet in overweging wordt genomen
  • Uitgeprocedeerden in het kader van gezinshereniging
  • Uitgeprocedeerden in het kader van mensenhandel

  Wie zijn mensen die zich in een precaire verblijfssituatie bevinden met wettig verblijf ?

  Dit zijn mensen die toegelaten zijn om wettig op het grondgebied te verblijven maar maar wiens verblijfsrecht verbonden is aan voorwaarden. Ze bevinden zich in een tijdelijke vaak onstabiele of onzekere periode wat hun verblijfsrecht betreft. Binnen deze totale groep zijn er wel een aantal categorieën te onderscheiden, afhankelijk van het feit of zij van in het begin hun bedoeling hebben zich te vestigen in België of niet. Een paar voorbeelden :
   
  • Kandidaat gezinsherenigers in procedure
  • Asielzoekers in procedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  • Mensen die als au pair in België verblijven
  • Mensen die beschouwd worden als toerist

  Voor een opsomming van de verschillende categorieën mensen in een precaire verblijfssituatie (met of zonder wettig verblijf) en hun bijkomende rechten op ziektekering of sociale steun, verwijzen we u graag door naar de brochure Gezondheidszorg en Vreemdelingenrechten (te downloaden in de rubriek 'werkinstrumenten en publicaties').
   
  Het menselijke gezicht achter de juridische opsomming?
  Mensen in een precaire verblijfssituatie die zonder wettig verblijf zijn, verlieten hun land om diverse motieven en zijn of voelen zich genoodzaakt om in België te blijven om zeer uiteenlopende redenen. Enkele concrete situaties:
   
  Josefine heeft men reeds in de Filippijnen een job bij een ambassade in België toegezegd. Ze heeft er tijdelijk mogen werken en heeft dus tijdelijk met een diplomatenstatuut legaal in België verbleven. Maar ze was onvoldoende op de hoogte van haar rechten en op de ambassade zomaar werd ze vervangen door een andere persoon waardoor ze niet enkel haar werk, maar ook haar legale verblijfsstatus in België verloor.

  Mustafa wilde iets betekenen voor zijn familie. Hij zou hard studeren en hard werken. Eerst trok hij hiervoor naar een grootstad in Marokko, maar toen hij daar geconfronteerd werd met de enorme werkloosheid, nam hij het risico om zijn idealen te realiseren in Europa.