• Home
 • Medimmigrant
 • Beleidsvoorstellen
 • Beleidsvoorstellen

  Medimmigrant vzw - Beleidsvoorstellen


  De 10 onderstaande algemene (beleids-)voorstellen dragen bij tot een beter beleid ten aanzien van zieke vreemdelingen met een precair verblijf of zonder wettig verblijf.
  Medimmigrant wil constructief meewerken aan de realisatie van deze beleidsvoorstellen en zal ook anderen aanzetten om hierin een (trekkers-)rol op te nemen.

  Inzake de toegang tot de gezondheidszorg

  • Toegang tot de ziekteverzekering voor bepaalde categorieën van mensen met een precair verblijf en voor minderjarigen zonder wettig verblijf.
  • Toegang tot gezondheidszorg verbeteren, door o.a. voor mensen zonder wettig verblijf te verwijzen naar de medische zorgen van het KB van 9 april 2007 inzake de medische hulp en de medische zorg voor de begunstigden van de opvang. Ook door duidelijke informatie te verstrekken aan de betrokken actoren, het werken met samenwerkingsovereenkomsten OCMW-zorgverstrekkers/verpleeginstellingen, het werken met een OCMW-medische kaart, het garanderen van een instapregeling voor de eerste consultatie, …

  Inzake de sociale rechten voor (ernstig) zieken

  • Recht op maatschappelijke dienstverlening in te schrijven in het art. 57, §2 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 voor alle vreemdelingen zonder wettig verblijf die een aanvraag 9ter VW hebben ingediend en in die verkeren in een situatie van medische overmacht. De discrepantie tussen de vreemdelingen in een medische overmachtsituatie die wel recht hebben op materiële opvang en zij die daar van uitgesloten worden, dient weggewerkt te worden. De menselijke waardigheid van deze zieke vreemdeling en zijn familieleden vormen het criterium van de opvang.
  • Recht op een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voor de betrokkene (en zijn gezinsleden) die owv. medische redenen geregulariseerd werden. (b.v. tegemoetkoming aan personen met een handicap)
    
  Inzake de verblijfsregeling voor (ernstig) zieken

  • De medische dossiers 9ter VW prioritair behandelen via een snelle, transparante procedure met effectieve kwaliteitscriteria (bv. invoering van bindende termijnen, een onafhankelijke geneesheer met netwerk van specialisten, objectieve bronnen met landeninformatie, beroep met volle rechtsmacht bij RVV, …).
  • De regeling uitstel van vertrek of verlenging van kort verblijf owv. medische redenen verloopt via een duidelijke, korte en efficiënte procedure.
  • De creatie van een ‘medische databank’ met informatie over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van medische zorgen in de herkomstlanden.
  • Het uitwerken van internationale solidariteitsprogramma’s die een duurzaam en humaan antwoord bieden op de vraag naar medische zorgen als die in het herkomstland niet mogelijk blijken te zijn.
  • Mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf opnemen in het preventiebeleid (campagnes, maatregelen,…).
    
  Specifieke acties

  • Specifieke acties naar kwetsbare doelgroepen in de gezondheidszorg; o.a. minderjarigen, mensen met een handicap, tuberculose, hiv-aids, drugproblematiek, psychische aandoeningen, chronische ziekte, … en (ongewenst) zwangere vrouwen.