• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Mediprima
 • Mediprima

  Medimmigrant vzw - Mediprima

  FAQ’s Mediprima. Deze pagina wordt regelmatig up to date gehouden (08.2014).

   1. Welke medische prestaties komen in aanmerking voor invoering in Mediprima?

  De medische kosten die op dit moment in aanmerking komen, zijn de kosten die gefactureerd worden door een verpleeginstelling.
  Het betreft zowel hospitalisaties als ambulante zorgen gefactureerd door een verpleeginstelling.
  >> Bron OB 24.12.2013

  Opgelet: Als een arts geraadpleegd wordt in de structuur van het ziekenhuis maar als privé-arts dan vallen deze zorgen niet onder Mediprima. Ze moeten gefactureerd worden op de oude manier aan  het OCMW en het OCMW moet het attest DMH bewaren.
  >> Bron FAQ's Mediprima  7.04.2014

  Een verpleeginstelling is een instelling zoals wettelijk bepaald door artikel 1,3°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s.
  >> Bron OB 27.09.2013

  Via het RIZIV-nummer kan men nagaan welke instelling beschouwd wordt als verpleeginstelling (bv. wel revalidatie instellingen, psychiatrische ziekenhuizen maar bv. geen medisch pedagogische instellingen etc.). Verpleeginstellingen die geen ziekenhuizen zijn, kunnen hun prestaties blijven factureren aan de OCMW's. De OCMW's kunnen voor deze facturen terugbetalingsformulieren indienen bij de POD MI.
  >> Bron Nieuwsbrief e-cho POD MI 23 mei 2014

  2. Zijn er ziekenhuizen die nog niet met Mediprima werken?
   

  Ja, op dit moment (april 2014) zijn de meeste verpleeginstellingen nog aan het testen en nog niet definitief gestart met Mediprima. Op de site van de POD MI vind je een lijst met ziekenhuizen die al gestart zijn. Er is dus een overgangsperiode aan de gang. Er is nog geen Brussels ziekenhuis gestart, alle Brusselse OCMW's behalve 1000 Brussel en Sint-Lamrechts-Woluwe zijn klaar met de invoering.

  Overgangsperiode voor de ziekenhuizen: Dwz dat het in de periode van 01/01/2014 tot 31/05/2014 nog mogelijk is voor ziekenhuizen om verder te werken met papieren facturen die dan naar het OCMW gestuurd mogen worden en door de OCMW’s betaald worden (en dus nog niet door de Hulpkas).

  Vanaf 1 juni 2014 zal er wat betreft de prestaties na 31/05/2014 geen enkele factuur van een verpleeginstelling meer door het OCMW kunnen betaald worden want het OCMW zal door de POD MI niet meer terugbetaald worden. 
  >> Bron OB 24.12.2013

  Er zal een voorschotsysteem worden ingevoerd voor de ziekenhuizen die nog niet elektronisch kunnen factureren op 1 juni 2014. Dwz dat ze van de POD MI of Hulpkas al een bedrag kunnen krijgen op basis van facturen die ze naar de POD MI sturen en dat ze dan later het volledige bedrag terugkrijgen van de Hulpkas op basis van de elektronisch doorgestuurde facturen.

  Overgangsperiode voor de OCMW’s: Zolang het ziekenhuis niet in de lijst met de gestarte ziekenhuizen van de POD MI  staat, kunnen de OCMW’s de factuur nog van de POD terugbetaald krijgen.

  3. Hoe is de fasering van de toetreding tot Mediprima concreet gepland?

   

  In deze fase van MediPrima wordt de doelgroep beperkt tot de behoeftige personen die niet over een ziektekostenverzekering beschikken en die niet kunnen aangesloten worden bij een mutualiteit.

  Het gaat hierbij voornamelijk   om één van volgende categorieën van personen:
  - illegaal in het Rijk verblijvend;
  - een asielprocedure hebben lopen en ten laste zijn van een OCMW (lokaal opvanginitiatief of financiële steun);
  - over een ontvankelijke aanvraag tot machtiging van verblijf om medische reden beschikken (zgn. 9ter).

       3.1 Toetreding van nieuwe doelgroepen
  We vernamen dat Fedasil een principieel besluit genomen heeft om toe te treden bij Mediprima voor asielzoekers. Ze zullen pas toetreden wanneer het ganse project gerealiseerd is
  >> Bron FAQ's Mediprima 7.04.2014

  Opgelet: er zijn nu al asielzoekers waarvoor een Mediprima dossier moet opgemaakt worden namelijk de asielzoekers die tenlaste zijn van een OCMW.

       3.2 Wat gebeurt er als iemand die een Mediprimadossier heeft, door bv. regularisatie ziekteverzekering krijgt?
  De facturen moeten dan door het OCMW betaald worden. Het OCMW moet aan de POD MI terugbetaling vragen volgens de oude procedure.

       3.3 Vanaf wanneer is het voor alle betrokkenen verplicht?
  Dit is op dit moment nog onduidelijk.

  4. Hoelang bedraagt de duur voor de waarborg van betaling van het OCMW?
   

  Een OCMW kan voor mensen zonder wettig verblijf maar een akkoord geven voor medische zorgen gedurende drie maanden. Voor andere categorieën is dit 1 jaar.
  Opgelet! Het OCMW kan ook voor mensen zonder wettig verblijf een principiële beslissing nemen voor een jaar en dan telkens een dekkingsperiode voor drie maanden. Dit is aan te bevelen. Als er na de periode van drie maanden toch een medische consultatie gebeurd is, dan kan het OCMW deze nog inbrengen door de dekkingsperiode van drie maanden retroactief te verlengen. 
  >> Bron Gebruikershandleiding Mediprima 22.03.2013

  5. Wat houdt een zogenaamde ‘principiële beslissing’ in?
   

  Dit betekent dat het OCMW al een onderzoek uitvoerde en dat ze besloten hebben dat ze het bevoegd OCMW zijn. Ze hebben ook al geconstateerd dat de persoon behoeftig is. Maar er is nog geen concrete vraag naar tussenkomst voor medische zorgen gesteld. Het is een volwaardige beslissing genomen door de Raad van het OCMW (of delegatie van de Raad). De bedoeling is voornamelijk om andere OCMW’s duidelijk te maken dat er reeds een OCMW zich territoriaal bevoegd heeft verklaard.
  >> Bron OB 27.09.2013

       5.1 Hoeveel tijd heeft het OCMW na het nemen van een principiële beslissing om uitspraak te doen over een effectieve dekking?
  Dit is onbepaald. Het is mogelijk dat er een principiële beslissing is maar dat de persoon nooit medische zorgen nodig heeft.

  6. Wat bij medische hoogdringendheid zonder elektronische beslissing van het OCMW?

  In dat geval vult het ziekenhuis de elektronische sociale enquête in en stuurt het naar het OCMW dat ofwel al een principiële beslissing nam ofwel het OCMW waarvan het ziekenhuis denkt dat ze bevoegd is.
  >> Bron Gebruikershandleiding Mediprima 22.03.2013

  7. Wie bewaart het attest DMH?
   

  Dit attest moet bewaard worden door de verpleeginstelling. De HZIV zal op basis van steekproeven controleren of er wel degelijk een attest van dringende medische hulp was en de inhoud ervan controleren.
  >> Bron Gebuikershandleiding Mediprima 22.03.2013

  8. Zijn de gebruikers, het OCMW, de verpleeginstellingen tevreden met Mediprima?
   

  Het doel van Mediprima is om de terugbetaling van medische hulp aan OCMW’s te vereenvoudigen en om de behandeling van de facturen te vereenvoudigen, te versnellen en de controle te verbeteren. In principe zou iedereen dus tevreden moeten zijn. Maar op dit moment zeggen zowel OCMW’s als ziekenhuizen dat het systeem nog niet optimaal werkt. Wij hopen dat de gebruikers niet het slachtoffer worden van deze moeilijke overgang en dat het de toegang tot gezondheidszorg versoepelt.
  >> Bron: Folder medische zorgen 11.2013

  9. Wat moet het OCMW doen  binnen de 8 dagen, 30 dagen,  45 dagen?
   

  8 dagen: Het OCMW heeft na het nemen van de beslissing 8 dagen de tijd om de beslissing in te brengen in Mediprima. De datum begint te lopen vanaf de datum dat de beslissing door het OCMW werd genomen. Er is geen automatische blokkering/controle als het OCMW zich hieraan niet houdt. De controle zal nadien door de inspectie gebeuren bij het controleren van het volledige dossier. Volgens art. 9ter & 4 van de Wet van 02.04.1965 neemt het OCMW deze kosten dan ten laste vanaf de 9e dag tot de datum dat de beslissing ingebracht werd.

  30 dagen: Het OCMW moet wettelijk binnen de 30 dagen na de steunaanvraag een beslissing nemen.Dit was vroeger ook zo en verandert niet met Mediprima.
  >> Bron FAQ's Mediprima 7.04.2014 

  45 dagen: De 45 dagentermijn geldt nog. Ze begint te lopen vanaf de zorgen (was vroeger ook zo) maar in Mediprima loopt ze tot aan de datum van de beslissing (vroeger tot aan de datum van het insturen van het formulier B1 (ambulant) en B2 (ziekenhuisopname) naar de POD). Maw. als er onvoorziene medische zorgen gebeurden in het ziekenhuis en de persoon is nog niet gekend door het OCMW dan stuurt het ziekenhuis best zo snel mogelijk de aanvraag en het sociale enquêteformulier naar het OCMW om het OCMW toe te laten om binnen de 45 dagen een beslissing te nemen.
  Dan heeft het OCMW 8 dagen om de beslissing in te voeren. Het moet niet per sé een beslissing zijn van de Raad of het Comité aangezien de Raad of het Comité deze bevoegdheid gedelegeerd kan hebben. De beslissing moet nadien wel bekrachtigd worden door de Raad.
  >>Bron FAQ Mediprima 7.04.2014

  10. Hoeveel tijd hebben de verpleeginstellingen om hun factuur te sturen?

  Dit is niet veranderd. Ze moeten het indienen binnen de wettelijke termijn van een jaar (+ einde kwartaal), ze hebben aldus minimum een jaar de tijd.