• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • OCMW
 • OCMW

  Medimmigrant vzw - OCMW

  11.2018

  Elke persoon die hulp nodig heeft om een menswaardig leven te leiden kan zich in principe richten tot het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats.

  De OCMW’s kunnen maatschappelijke dienstverlening toekennen aan personen die niet over de nodige financieel middelen beschikken om zelf hun medische zorgen te betalen.

  Het indienen van een aanvraag mag de personen niet afschrikken. Medewerkers van OCMW’s zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen alle (medische) informatie strikt vertrouwelijk.

  U zal hier onder meer informatie vinden over de toegang tot (maatschappelijke) medische hulp voor vreemdelingen.

   

  Voor wie is dit van belang ?

  Elke persoon die gewoonlijk verblijft in België kan recht hebben op sociale steun van het OCMW (zie wet van 1976).

  Enkele categorieën van personen zijn uigesloten of onderworpen aan beperkingen:

  • Personen zonder wettig verblijf > Maatschappelijke dienstverlening van het OCMW beperkt tot Dringende Medische Hulp
  • Bepaalde Unieburgers > Maatschappelijke dienstverlening van het OCMW voor sommige unieburgers beperkt tot Dringende Medische Hulp. Voor meer info, zie de pagina 'Dringende Medische Hulp' of op de pagina ‘Unieburgers’ op de website.
  • De asielzoekers > Het is in principe Fedasil, en niet het OCMW, die verantwoordelijk is voor de toegang tot medische zorgen van asielzoekers. Toch bestaan er uitzonderingen:
   • asielzoekers die opgevangen worden door een OCMW (LOI) kunnen zich ook voor hun medische zorgen tot hun OCMW richten;
   • asielzoekers die niet in een opvangstructuur verblijven en die niet over een code 207 beschikken, kunnen zich tot een OCMW wenden.

   

  Welke stappen moet men ondernemen ?

  Als het mogelijk is, moet de persoon zich tot het OCMW richten vóór de zorgen.

  Als de zorgen al toegekend werden zonder voorafgaand akkoord van het OCMW, dan is het belangrijk dat de persoon het OCMW zo spoedig mogelijk contacteert.

  Als een persoon via de spoedgevallendienst gehospitaliseerd werd, dan kan de sociale dienst van het ziekenhuis best het bevoegde OCMW inlichten en een aanvraag doen in naam van de patiënt (een volmacht van de patiënt is dus noodzakelijk). Het ziekenhuis kan bv. de ‘verbindingsfiche’ samen met een volmacht of het formulier van het ‘sociaal onderzoek’ ondertekend door de patiënt gebruiken (voor de verschillende formulieren zie rechterkolom).

  ! Het OCMW heeft 45 dagen vanaf de toekenning van de zorgen om een beslissing te nemen. Als deze termijn voorbij is dan neemt de overheid de toegekende zorgen niet ten laste.

   

  Welk OCMW is bevoegd ?

  De algemene regel wat betreft maatschappelijke dienstverlening is ook hier van toepassing. Het bevoegd OCMW is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de persoon, ook in het geval van dringende medische hulp. (zie wet van ’65).

  De uitzonderingen die voorzien worden door de wet zijn ook hier van toepassing. Het bevoegd OCMW voor een dakloze persoon zal ook het OCMW van de gemeente zijn waar de persoon zijn feitelijke verblijfplaats heeft. De lijst met uitzonderingen worden vernoemd in artikel 2 van de wet van 2 april 1965.

  ! Als het OCMW zich territoriaal niet bevoegd verklaart, dan moet het de aanvrager hierover informeren en de aanvraag doorsturen naar het OCMW dat ze wel bevoegd achten binnen de 5 dagen. Als dit tweede OCMW zich op zijn beurt ook onbevoegd verklaart, dan moet dit OCMW een aanvraag doen bij de POD MI opdat zij een voorlopige beslissing zouden nemen.

   

  Behandeling van de vraag door het OCMW

  Nadat de aanvraag ingediend werd, moet de persoon een ontvangstbewijs krijgen. Het OCMW heeft dan maximum 30 dagen om zijn beslissing te nemen. Een maatschappelijk werker zal tijdens deze periode de hulpvraag onderzoeken en nagaan of de persoon de voorwaarden voor toekenning vervult en vooral of de persoon in staat is een menswaardig leven te leiden, rekening houdend met zijn noden. Dit noemen we het sociaal onderzoek. Elke evaluatie is individueel en concreet. De maatschappelijk werker zal vaak een huisbezoek uitvoeren.

  In de omzendbrief van 14 maart 2014, stelt de POD MI dat ‘Als de vraag de tenlastename van de medische facturen betreft, dan is het aan het OCMW om de noodzaak en de opportuniteit van het huisbezoek in te schatten.

  De hulp van het OCMW is een residuaire hulp.

  De persoon moet dus in eerste instantie de andere bronnen die ter zijne beschikking staan bevragen (garant, verzekering, onderhoudsplichtige). Als een persoon de voorwaarden voor aansluiting vervult, maar dit nog niet gedaan heeft, dan zal het OCMW de persoon begeleiden met als doel zijn aansluiting in orde brengen.

   

  Beslissing van het OCMW en uitvoering van de beslissing

  Ingeval van positieve beslissing, zullen de Brusselse OCMW’s meestal een requisitoir of een medische kaart overhandigen die toegang geeft tot een huisarts en een apotheker. Als het gaat om zorgen in het kader van een ziekenhuisopname, dan zetten de OCMW’s voor de vreemdelingen zonder ziekteverzekering een principe beslissing (= wij zijn het bevoegd OCMW en de persoon is behoeftig) en eventueel een beslissing van effectieve tenlasteneming (= waarborg tot tenlasteneming) in MEDIPRIMA. De principe beslissing kan maximum voor een jaar genomen worden. De beslissing tot een effectieve tenlasteneming maximum drie maanden.

  Ingeval van een negatieve beslissing (of bij gebrek aan beslissing binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag), heeft de aanvrager drie maanden tijd om een beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank als hij de beslissing wil aanvechten. Bemiddeling is ook mogelijk.

   

  Varia

  Mediprima

  Mediprima is een informaticasysteem waarbinnen de beslissingen van OCMW's wat medische zorgen betreft, gecentraliseerd worden en dat aan zorgverstrekkers toelaat om hun medische prestaties elektronisch te factureren.
  >>> Meer info