• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Mensen in regularisatieprocedure
 • Medische redenen (9ter)
 • Medische redenen (9ter)

  Medimmigrant vzw - Medische redenen (9ter)

  Mensen die omwille van medische redenen niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst of een derde land waar ze een legaal verblijf hebben, kunnen een aanvraag tot machtiging tot verblijf indienen op basis van hun medische situatie.

  We spreken in dit geval van een aanvraag volgens artikel 9ter van de Verblijfswet (VW) van 15 december 1980. 
  Dit werd mogelijk door een recente wetswijziging: voor 1 juni 2007 werd er immers geen onderscheid gemaakt tussen regularisatie op basis van medische redenen en andere humanitaire redenen en werd de aanvraag ingediend op basis van art. 9, lid 3 van de Verblijfswet.

  Als de aanvraag volgens art. 9ter ontvankelijk wordt verklaard, levert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)  een Attest van Immatriculatie af. Deze oranje kaart geeft geen recht op een ziekteverzekering noch op tewerkstelling. In geval van behoeftigheid heeft de persoon wel recht op financiële steun van het OCMW.
  Opgelet :  de ontvankelijkheid van een aanvraag volgens art. 9ter heeft gevolgen op het recht op materiele hulp van asielzoekers die in een asielcentrum verblijven. Sinds 22 november 2010, geeft Fedasil aan de opvangstructuren de opdracht om de code 207 te annuleren van deze asielzoekers (al dan niet uitgeprocedeerd). Zij hebben dus maximum 2 maanden om de opvangstructuur te verlaten en kunnen een aanvraag voor sociale steun richten aan het OCMW (zie instructie Fedasil van 9/11/2010 -> rechterkolom)

  Wanneer de aanvraag als gegrond wordt beschouwd, krijgt de aanvrager een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister. Deze witte kaart (of electronische A-kaart) geeft recht op een ziekteverzekering, tewerkstelling (mits een arbeidskaart C of arbeidsvergunning als zelfstandige) en OCMW-steun in geval van behoeftigheid.

  Medische overmacht : Indien de aanvrager tijdens de aanvraag niet in een opvangcentrum verblijft, maar op basis van een medisch attest kan aantonen dat hij om medische redenen het land niet kan verlaten (medische overmacht) dan kan hij OCMW-steun aanvragen. Dit wordt meestal geweigerd, maar in ernstige situaties kan deze steun  via de arbeidsrechtbank afgedwongen worden. De procedure voor de arbeidsrechtbank neemt ongeveer 6 tot 8 maanden in beslag.