• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Fedasil
 • Fedasil

  Medimmigrant vzw - Fedasil

  01.2018

  Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is een dienst van openbaar nut die vooral als missie heeft om de medische en psychologische begeleiding van asielzoekers en begunstigden van de opvang te organiseren.

  Fedasil - Dienst procesbeheer
  (voor vragen over de medische begeleiding)

  Kartuizerstraat 21
  1000 Brussel
  02/213.43.00 (NL) ou 02/213.43.25 (FR), du lundi au vendredi de 9h à 12h.
  Fax - 02/213 44 12
  Medic@fedasil.be

   

  Op welke mensen heeft de medische hulp van Fedasil betrekking

  Fedasil is bevoegd voor de medische begeleiding van alle begunstigenden van de opvang die verblijven:

  • of in een collectief opvangcentrum;
  • of in een kleinschalig opvanginitiatief (behalve als het een lokaal opvanginitiatief van het OCMW is).

  Maar Fedasil is ook bevoegd voor de asielzoekers die niet verblijven in een opvangstructuur en die een code 207 «no show» of «WSP» hebben.

  Voor die personen is het recht op medische begeleiding geldig vanaf de indiening van de asielaanvraag en:

  • of tot en met het verstrijken van de periode van het Bevel om het Grondgebied te Verlaten in geval van een negatieve beslissing op de asielaanvraag;
  • of tot de dag van de positieve kennisgeving ingeval van een erkenning van het statuut van vluchteling of van de subsidiaire bescherming.

    
  Medische begeleiding

  De medische begeleiding van de begunstigden van de opvang is vastgesteld in de opvangwet door de artikels 23 tot 29.

  De begunstigde van de opvang heeft recht op de medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. (art. 23)

  Concreet betekent dit: De zorgen die toegekend kunnen worden, zijn deze opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV.
  Enkele uitzonderingen werden opgenomen in een Koninklijk Besluit van 9 april 2007.

  Zorgen met nomenclatuurnummer maar uitgesloten want beschouwd als manifest niet noodzakelijk:

  • Orthodontie
  • Infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling
  • Tandprothesen, indien er geen kauwprobleem is, ongeacht de leeftijd
  • Zuiver esthetische ingrepen tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
  • Tandverzorgingen en of -extracties onder algemene verdoving

  Zorgen zonder nomenclatuurnummer maar verzekerd want beschouwd als tot het dagelijks leven behorend:

  • Geneesmiddelen categorie D (niet A, B, C, Cs, Cx) als ze geregistreerd zijn als geneesmiddel in België, op voorschrift van een arts met een voorschrift in DCI (op stofnaam) rekening houdend met de aanbevelingen voor de referentieterugbetaling. Uitzondering: geneesmiddelen ter behandeling van impotentie
  • Geneesmiddelen categorie D (niet A, B, C Cs, CX) : (goedkoopste variant) behorend tot volgende lijst: antacida, spasmolytica, anti-emetica, antidiarreïca, analgetica, antipyretica en middelen bij buccofaryngelae aandoeningen
  • Tandextracties
  • Tandprothesen, ter herstel van de kauwfunctie
  • Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts, met uitzondering van bi- of multifocale of gekleurde glazen

  Merk op dat het artikel 30 vermeldt dat ook noodzakelijke psychologische begeleiding verzekerd moet worden aan de begunstigde van de opvang.

   

  Procedure

  De procedure varieert volgens de administratieve situatie van de persoon en in het bijzonder van de ‘verplichte plaats van inschrijving’ die hem werd toegewezen door middel van de code 207 in het wachtregister.

  • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een collectief opvangcentrum (code 207 = het opvangcentrum): deze persoon kan gezien worden door de arts of door de voor medische zaken aangestelde persoon van het centrum. De arts kan de persoon eventueel oriënteren naar een andere arts of andere medische dienst.
  • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een individueel opvanginitiatief (code 207 = opvanginitiatief): Elke opvangpartner heeft zijn eigen manier om de opvang te organiseren. Sommige partners werken met artsen waarmee ze een overeenkomst hebben, andere laten de vrije keuze van zorgverstrekker, sommige werken met een medische kaart, andere niet.
  • Asielzoeker die niet verblijft in een opvangstructuur en die een code 207 ‘no show’ (of code WSP) heeft: De dienst Procesbeheer van Fedasil (vroeger Cel Medische Kosten genoemd) beheert de organisatie van de medische begeleiding en de betaling van de medische kosten. De persoon, de zorgverlener of een derde moet vóór de zorgen een requisitoir (=betalingsverbintenis) bij voorkeur per mail of fax door middel van een « aanvraag formulier requisitorium » aanvragen (zie formulier in het rechterkolom).

  In geval van spoedeisende zorgen, als het onmogelijk is om een voorafgaand een requisitoir te vragen, moet de factuur die naar Fedasil opgestuurd wordt, vergezeld zijn van een attest van spoedeisende zorgen. 

  ! De persoon die het initiatief neemt om naar een consultatie van een arts naar keuze te gaan zonder voorafgaand akkoord, zal zelf de consultatie moeten betalen!

   

  Beroep of klacht

  Artikel 46 van de Opvangwet voorziet de mogelijkheid om een klacht in te dienen i.v.m. volgende onderwerpen:

  • de levensomstandigheden in de opvangstructuur
  • toepassing van het intern reglement

  Een klacht moet dus gaan over een (algemeen) medisch element zoals bijvoorbeeld de wachttermijn, de consultatie, de begeleiding door de arts of verplegend personeel, de weigering om door te verwijzen naar een externe arts,…

  Een klacht moet ingediend worden door de persoon zelf (of door een familielid in naam van een minderjarige, of een persoon die niet in staat is om de klacht zelf in te dienen of door de voogd).
  De klachten moeten ingediend worden in de opvangstructuur bij de hiertoe aangeduide en aangestelde persoon. Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de zeven dagen na de klacht of de persoon gaat niet akkoord met het antwoord, dan kan de klacht ingediend worden binnen de 30 dagen bij de regiodirecteur. Als de persoon dan geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of de persoon is niet akkoord met het antwoord, dan kan hij zich richten tot de federale ombudsman.

  Asielzoekers die niet verblijven in een centrum (no-show) kunnen hun klacht rechtstreeks richten aan de directeur van Fedasil.

  Artikel 47 voorziet de mogelijkheid om een beroep in te dienen tegen:

  • elke beslissing die een sanctie inhoudt;
  • elke beslissing die betrekking heeft op de medische begeleiding.

  Het beroep moet ingediend worden bij de directeur-generaal van Fedasil per post binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de datum van de consultatie waarop de beslissing gecommuniceerd werd aan de begunstigde van de opvang. Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of als de directeur generaal de aangevochten beslissing bevestigt, dan kan de persoon een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden.