• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • OCMW/DMH
 • OCMW/DMH

  Medimmigrant vzw - OCMW/DMH

  Mensen zonder wettig verblijf die geen eigen financiële middelen hebben om de medische zorgen te betalen, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de medische kosten ten laste te nemen.
  De procedure die van toepassing is, heet ‘procedure Dringende Medische Hulp (DMH) voor mensen zonder wettig verblijf’.

   

  Wat houdt 'Dringende Medische Hulp' in?

  Het K.B. van 12.12.1996 bepaalt dat 'dringende medische hulp' zowel preventieve, curatieve medische zorgen als nazorg omvat. Ook medicatie, een consultatie bij een huisdokter of specialist, een behandeling bij de kinesist… kunnen door het OCMW ten laste genomen worden. Dit geldt zowel voor ambulante medische zorgen als voor residentiële medische zorgen in een een verpleeginstelling (ziekenhuis, psychiatrische instelling,...)

  Het woord ‘dringend’ doet vermoeden dat enkel hoogdringende medische zorgen voor deze procedure in aanmerking komen maar dit is niet correct. Verwar de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf dus niet met de Wet op de 100. Deze wet creëerde een financieel fonds dat (onder bepaalde voorwaarden) kan tussenkomen voor de betaling van de factuur voor ziekenwagenpersoneel en de arts die de ziekenwagen vergezelde als hiertoe geen andere instantie bereid is. Meer informatie hierover vind je in de informatieve tekst "Meer info over het Fonds voor de dienst 100" (zie rechter kolom).

  Mensen zonder wettig verblijf hebben in de meeste gevallen geen recht op een Belgische publieke ziekteverzekering. De procedure Dringende Medische Hulp kan wel gecombineerd worden met de ziekteverzekering als de persoon zonder wettig verblijf die nog heeft. De ziekteverzekering zal een deel van de medische kosten betalen en het OCMW kan tussenkomen voor het overige deel. Dit geldt o.a. voor mensen die hun verblijfstatuut verliezen maar nog genieten van het uitlooprecht van hun ziekteverzekering.

   

  Hoe verloopt de procedure 'DMH'?

  1. Welk OCMW is bevoegd?

  De algemene regeling
  is dat de betrokken persoon  bij het OCMW waar hij gewoonlijk verblijft een akkoord (=tenlasteneming, betalingsverbintenis) dient te vragen voor de consultatie bij een arts, specialist, operatie, medicatie,...
  Maar bij onvoorziene omstandigheden, wanneer de medische situatie van die aard is dat er geen mogelijkheid is om op voorhand aan het OCMW van de verblijfplaats een tenlasteneming van de medische kosten te vragen, kan de persoon die medische zorgen nodig heeft zijn situatie aan de zorgverstrekker kenbaar maken. Het is belangrijk dat dit op het moment van de zorgen (of onmiddellijk erna) gebeurt. De zorgvertrekker zal dan aan zijn OCMW vragen om de kosten ten laste te nemen. 
  Voor meer info over de bevoegdheidsregeling bekijk ook de pagina 'Daklozen' (rubriek: 'Specifieke (medische) situaties').

   2. Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden?  

  Volgens artikel 57§2 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, hebben mensen zonder wettig verblijf recht op medische zorgen via de procedure 'Dringende Medische Hulp' indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Ze zijn zonder wettig verblijf in het land
  • Ze verblijven op het grondgebied van het OCMW
  • Ze hebben geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen
  • Een arts attesteert dat ze nood hebben aan medische zorgen via het aanbrengen van de bewoording 'dringende medische hulp' op een attest. U vindt in de rechterkolom twee voorbeelden van typeattesten van Dringende Medische Hulp (te verstrekken of reeds verstrekte).

  3. De beslissing van het OCMW?

  Bij een positieve beslissing geeft het OCMW een medische kaart of requisitorium (betalingsverbintenis) waarmee de hulpvrager zich kan aanbieden bij een arts naar keuze of een arts die voorkomt op een lijst van artsen waarmee het OCMW samenwerkt.
  Bij een negatieve beslissing of geen beslissing binnen de periode van 1 maand te rekenen vanaf de aanvraag, heeft de hulpvrager drie maanden tijd om beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank.

  4. Vrije keuze van zorgverstrekker?

  Welke vrijheid hebben patiënten die afhankelijk zijn van OCMW-steun (ook 'dringende medische hulp') met betrekking tot de keuze van hun zorgverstrekker of verpleeginstelling?
  Lees hierover meer in de informatieve tekst 'Vrije Keuze van zorgverstrekker' (zie rechterkolom).

   

  Welke kosten worden door de Staat aan het OCMW terugbetaald bij 'DMH'?

  De Staat (POD Maatschappelijke Integratie) betaalt alle medische onkosten terug aan het OCMW met uitzondering van die medische zorgen die geen nomenclatuurnummer kregen toegekend door het RIZIV. Vb. tandprothesen en tandextractie, bepaalde medicatie (zalf, pijnstillers), consultatie bij een diëtist, ...

  Voor OCMW-medewerkers: meer informatie over welke zorgen in welke situatie terugbetaald worden, vind je terug in het document van de POD MI (in de rechterkolom) : "Medische bewijsstukken".

   

  Enkele good practices bij de toepassing van ‘DMH'

   

  • Het OCMW sluit conventies met verschillende zorgverleners in en buiten de regio. Daarbuiten, kan een OCMW in ruimere mate dan met de medische kaart een beleid inzake de toegang tot de gezondheidszorg voor zijn cliënten voeren. Door afspraken te maken, weten de betrokken partijen waaraan ze toe zijn en moet niet geval per geval per medische kaart uitgeklaard worden wat kan en wat niet kan.
  • Het OCMW werkt met een medische kaart voor een periode van bv. 3 maanden. Deze kaart is geldig voor een huisarts en apotheker. Door dat document af te leveren, verbindt het OCMW zich er t.a.v. de zorgverlener toe om de kosten van bepaalde medische prestaties gedurende een bepaalde termijn ten laste te nemen. De medische kaart geeft de zorgverlener die zich aan de bepalingen van de medische kaart houdt, de zekerheid dat de kosten van de door hem verleende zorgen door het OCMW betaald zullen worden.
  • De hulpvrager kan vlot zijn eerste consultatie bekomen doordat het OCMW een medische kaart geeft voor enkele dagen op basis van een mini-sociale enquête. Ondertussen kan een meer grondige sociale enquête uitgevoerd worden.
  • De huisarts kan de betrokkene tijdens de geldigheidsduur van de medische kaart doorsturen naar een ziekenhuis, specialist, kinesist, … waarmee het OCMW een conventie heeft, zonder dat de betrokkene terug moet keren naar het OCMW.
  • De betrokkene kan kiezen uit een lijst van geconventionaliseerde (huis)artsen maar kan ook een arts voorstellen waarmee het OCMW een patiëntgebonden conventie afsluit.
  • Er is een toegankelijke procedure voor daklozen. Ook iemand zonder wettig verblijf die geen vast verblijfsadres heeft en bv. afwisselend bij vrienden, nachtopvang, park,...slaapt, heeft recht op Dringende Medische Hulp. Het OCMW waar de persoon dan concreet slaapt, is verantwoordeliljk voor het behandelen van zijn hulpvraag. Ze kunnen bv. besluiten om voor een beperkte periode van een week, telkens gemakkelijk verlengbaar, tussen te komen. Het is niet correct als de deelgemeenten de mensen zonder vast verblijfsadres telkens doorverwijzen naar de dienst Daklozen van 1000 Brussel.
  • Er is een OCMW-tussenkomst mogelijk voor wat niet teruggevorderd kan worden bij de POD MI; zoals D-medicatie, babymelk, brilglazen/-monturen, tandextracties of prothesen …

   

  Beleidsvoorstel

  We stellen een pakket van wijzigingen voor die de gezondheidszorgen voor mensen zonder wettig verblijf eenvoudiger en toegankelijker moet maken, zonder dat hiervoor extra budgetten moeten aangesproken worden.
  Klik hier voor meer informatie