• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

  Medimmigrant vzw - Geestelijke gezondheidszorg

  Vele mensen worden in hun leven geconfronteerd met  een periode waarin ze psychische moeilijkheden hebben, ook mensen zonder wettig verblijf of mensen met een precair verblijfsstatuut.

  Daarbij komt dat personen die hun thuisland moesten ontvluchten en terecht komen in een onzekere verblijfssituatie in een vreemd land dagelijks stressvolle gebeurtenissen ervaren die een invloed kunnen hebben op hun emotioneel welzijn. Dit kan aanleiding geven tot klachten die de persoon niet meer alleen kan dragen. Wanneer het niet lukt om dit met steun van familie of vrienden op te lossen, is het goed om hulp te zoeken

  Wat kan de maatschappelijk werker (welzijnsorganisatie) doen?
  De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor, helpt bij administratieve en andere praktische vragen en bekijkt met de persoon of bepaalde veranderingen in het dagelijkse leven de dingen draaglijker kunnen maken.  Tijdens gesprekken kan de hulpverlener informatie geven en ondersteunen bij het verwezenlijken van de vooropgestelde doelen.
  De maatschappelijk werker is soms verbonden aan een welzijnsorganisatie zoals o.a. Centrum voor Algemeen Welzijn.

  Wat kan de huisarts doen?
  De huisarts kan bekijken of er geen lichamelijke  oorzaak ligt aan de basis van de psychische klachten of nagaan of de lichamelijke klachten geen gevolg zijn van het van sigaretten, alcohol of drugs of pillen om rustig te worden of in slaap te vallen.
  Het OCMW van de verblijfplaats kan aangesproken worden om eventueel tussen te komen voor de betaling van deze zorgen in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp (DMH) voor mensen zonder wettig verblijf.

  Wat kan de psycholoog doen?
  Een psycholoog kan vanuit zijn opleiding dieper ingaan op hoe iemand zich voelt, denkt en gedraagt. Psychologen kunnen zelfstandig werken of consultaties houden in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Bij een centrum geestelijke gezondheid (en soms bij zelfstandige psychologen), betaalt de cliënt volgens zijn vermogen wat betekent dat iemand zonder inkomen een kleine bijdrage of geen bijdrage betaalt. 

  Wat kan de psychiater doen?
  Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en koos nadien de specialisatie psychiatrie. Een psychiater kan een zelfstandige praktijk hebben maar ook verbonden zijn aan een centrum geestelijke gezondheidszorg, een algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis. Vermits het hier om een arts gaat, kan de psychiater een attest voor dringende medische hulp invullen waardoor onder bepaalde voorwaarden het OCMW wordt aangesproken om de consultatie bij de psychiater en de medicatie die deze voorschrijft, te betalen.

  Wat als een verblijf in een ziekenhuis noodzakelijk is?
  Sinds 2006 wordt psychiatrische zorg in een psychiatrische instelling of een verzorgingsinstelling beschouwd als dringende medische hulp waardoor de opname terugbetaald wordt door de overheid aan het OCMW. Initiatieven als Beschut wonen of worden hier niet toe gerekend.
  Wanneer de persoon met een ernstige psychische aandoening een gevaar is voor zichzelf of voor de omgeving, kan het zijn dat de huisarts,de familie (via de arts of behandelende psychiater) van mening is dat de persoon best gedwongen opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis of instelling. Deze procedure verloopt via de vrederechter of via de politie in geval van een spoedprocedure.

  Beroep doen op een sociale tolk of intercultureel bemiddelaar is mogelijk!
  Omdat het niet altijd even gemakkelijk is om over emotionele of intieme zaken te praten in een andere taal dan de moedertaal, is het mogelijk om beroep te doen op een sociaal tolk of een intercultureel bemiddelaar:

  • Een sociaal tolk is iemand die een opleiding volgde om binnen een sociale context mondelinge boodschappen op neutrale en getrouwe wijze om te zetten naar de doeltaal. 
  • Een intercultureel bemiddelaar is een persoon die naast het tolken ook oog heeft voor de cultuur van de persoon en hulpverlener. Indien nodig zal hij bepaalde zaken nader verklaren zodat beide partijen elkaar ten volle begrijpen.
  Door beroep te doen op een kan vermeden worden dat familie of kennissen als tolk moeten optreden.
  De sociale tolk en de intercultureel bemiddelaar zjn gebonden aan beroepsgeheim.

  Regularisatie van het verblijf omwille van medische klachten?
  Wanneer de psychische klachten een terugkeer naar het land van herkomst onmogelijk maken omdat er daar geen noodzakelijk psychiatrische zorgen beschikbaar zijn of omdat de persoon in de onmogelijkheid is om te reizen door de ernst van de situatie, is het mogelijk om een machtiging tot verblijf aan te vragen volgens art 9ter van de Verblijfswet. Daarnaast kan bij het OCMW van de verblijfsplaats een aanvraag worden ingediend voor financiële hulp binnen het kader van medische overmacht.