• Home
 • Verblijf of terugkeer bij ziekte
 • Machtiging tot verblijf (art.9ter)
 • Machtiging tot verblijf (art.9ter)

  Medimmigrant vzw - Machtiging tot verblijf (art.9ter)

  Bij een machtiging tot verblijf, ook regularistie van het verblijf genoemd, krijgt men de toestemming van de Belgische overheid om voor meer dan 3 maanden in België te verblijven.

  In de verblijfswet vind je twee redenen terug om een machtiging tot verblijf aan te vragen:

  • om humanitaire redenen volgens art. 9bis van de verblijfswet. Meer informatie: www.vreemdelingenrecht.be (NL) of op www.adde.be (FR)
  • om medische redenen volgens art. 9ter van de verblijfswet

  art. 9ter

  Mensen die omwille van medische redenen niet kunnen terugkeren naar hun geboorteland kunnen een machtiging tot verblijf indienen op basis van hun medische situatie. We spreken in dit geval van een aanvraag volgens artikel 9ter van de Verblijfswet (VW) van 15 december 1980. Voor 1 juni 2007 werd er geen onderscheid gemaakt tussen regularisatie op basis van medische redenen en andere humanitaire redenen en werd de aanvraag ingediend op basis van art. 9, lid 3 van de Verblijfswet.

  Wie voor 1 juni 2007 een regularisatieaanvraag indiende op basis van het oude art. 9, lid 3 zal zijn dossier behandeld zien volgens deze oude wet. Zij krijgen dus geen Attest van Immatriculatie in afwachting van de beslissing ten gronde. Zolang  de oude aanvraag art. 9, lid 3 nog hangende is of wanneer hierop een negatieve beslissing genomen werd,  zal een nieuwe aanvraag volgens de nieuwe procedure 9ter enkel in overweging genomen worden indien er volwaardige nieuwe elementen worden aangereikt. 

  Voor rechtspraak ivm de 9ter-procedure verwijst Medimmigrant graag naar de site van het Kruispunt Migratie-Integratie, rechtspraakoverzicht 9ter. De rechtspraak is geordend per thema. De tekst is Nederlandstalig maar de linken verwijzen zowel naar Nederlandstalige als Franstalige arresten.