• Home
 • Verblijf of terugkeer bij ziekte
 • Medisch visum
 • Medisch visum

  Medimmigrant vzw - Medisch visum

  Mensen met een ernstige ziekte waarvoor geen behandeling is in hun land van herkomst kunnen een visum om medische redenen aanvragen voor het land waar ze de zorgen willen bekomen.

  Hieronder vind je de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om een visum aan te vragen: 

  1. De aanvraag indienen

  Waar moet de aanvraag ingediend worden?
  De aanvraag moet gebeuren in het herkomstland bij de ambassade of het consulaat van het land waar de medische zorgen zullen uitgevoerd worden. Indien er in het herkomstland geen ambassade of consulaat van dit land is, kan de vraag gesteld worden aan een andere ambassade of consulaat die het land vertegenwoordigt (voor België zal dit meestal de Nederlandse ambassade zijn) of aan de Belgische ambassade in een buurland. De ambassade of het consulaat behandelt de aanvraag en stuurt het dossier door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in België. De tijd die de ambassade hiervoor nodig heeft, is afhankelijk van de volledigheid van het dossier en van het werkritme in de diplomatieke post waar de aanvraag gebeurde (meestal binnen de maand). Een visum om medische redenen (=visum kort verblijf) kost 60 euro (in 2008) vermeerderd met de extra kost voor de doktersconsultatie indien de ambassade dit oplegt.

  Wat zijn de noodzakelijke documenten bij de aanvraag?

  • Een medisch attest waaruit blijkt dat de medische behandeling in het herkomstland niet mogelijk is. Indien dit nog niet uit het dossier blijkt, kan de  ambassade in het herkomstland een arts toewijzen die zich hierover uitspreekt. 
  • Een bewijs dat er een afspraak gemaakt werd met een arts in België. Het is aangeraden een afspraak voor een consultatie of hospitalisatie vast te leggen in het ziekenhuis ongeveer vier maanden verder in de tijd omdat de afhandeling van een dossier bij de ambassade een maand kan duren en bij de DVZ in principe drie maanden. Het bewijs van deze afspraak moet volgende gegevens bevatten: 
   - jouw identiteitsgegevens,
   - de datum van afspraak,
   - de soort behandeling,
   - naam van de arts 
   - het telefoonnummer waarop de arts te contacteren is.
   Het is niet nodig een overzicht van de toekomstige medische behandelingen voor te leggen. 
  • Een bewijs dat de medische verzorging in België zal betaald worden door de persoon zelf of een derde persoon. Volgende documenten kunnen dienen als bewijs:
   - Arbeidscontract of een bewijs van inkomsten (3 recente loonfiches), of een bewijs van vermogen aan de hand van rekeninguittreksels voor een periode van een jaar, of een tenlasteneming.
   - Indien het ziekenhuis een voorschot vraagt, kan DVZ vragen om het bewijs van het betalen van het voorschot aan het dossier toe te voegen.
   - DVZ kan akkoord gaan dat een vriend of familielid de zieke naar België vergezelt. De gegevens van die persoon dienen vermeld te worden in het dossier en ook deze persoon moet kunnen bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken om zijn verblijf, zijn eventuele medische kosten en terugkeer te betalen of hij moet in het bezit zijn van een geldige tenlasteneming.
  • Een kopie van het vliegtuigticket, in principe heen en terugreis, enkel voor wie met het vliegtuig reist.

  2. De procedure 

  Hoe verloopt de procedure?
  In principe neemt DVZ binnen de drie maanden na ontvangst van het dossier van de ambassade of het consulaat een beslissing, maar zij kunnen ook sneller beslissen indien het om een ernstige ziekte gaat. De stand van zaken van het dossier (aangekomen, behandeld of beslist) kan op de website van de DVZ gevolgd worden. De beslissing van DVZ wordt via de ambassade of consulaat in het thuisland meegedeeld. Indien de ambassade, het consulaat of DVZ een positieve beslissing neemt, verkrijgt de aanvrager een visum type C voor bepaalde duur (bv. 2 weken) of maximum voor drie maanden. Het visum zal er hetzelfde uitzien als een toeristenvisum. Af en toe wordt er onderaan op het visum 'om medische redenen' genoteerd.

  Wat bij een positieve beslissing?
  Een visum geeft het recht om legaal op het grondgebied te verblijven. Voor alle noden, zoals huisvesting, financiële middelen,… en de medische zorgen moet de aanvrager -al dan niet met hulp van de garant- instaan. Na het verstrijken van de termijn van de geldigheid van  het visum (max. drie maanden) moet de aanvrager België verlaten. Wie een visum kreeg voor drie maanden, kan in principe pas opnieuw toelating krijgen  voor een nieuw visum wanneer er drie maanden verstreken zijn. In uiterst uitzonderlijke gevallen kan de DVZ hiervan afwijken. De nieuwe aanvraag dient opnieuw te voldoen aan alle vormvereisten die hiervoor opgesomd zijn.

  Verlenging van het visum?
  Wanneer de behandeling nog niet is afgelopen, is een aanvraag tot kort uitstel van vertrek mogelijk maar ook wanneer het uitstel van vertrek is toegekend, blijft de aanvrager in principe zelf verantwoordelijk voor de medische kosten en kosten van verblijf en terugkeer.

  3. De beroepsmogelijkheden

  Wat bij een negatieve beslissing?
  Indien het antwoord van DVZ negatief is, kan er beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de 30 dagen na het in ontvangst nemen van het antwoord van DVZ. De procedure is erg technisch en niet zo eenvoudig om vanuit het herkomstland in te dienen. De afhandeling van dit beroep kan een aantal maanden op zich laten wachten. Het is ook mogelijk om onmiddellijk na de negatieve beslissing, naar de Dienst Visa van DVZ een fax te sturen met nieuwe of bijkomende elementen in de hoop alsnog een positieve beslissing te verkrijgen. Hierbij is het een aangeraden om ter bevestiging van de fax ook een aangetekende brief met de bewijsstukken te versturen.  DVZ geeft in principe enkel informatie door aan de visumaanvrager zelf of aan de garant indien de weigeringsbeslissing te maken heeft met de garant. DVZ kan een negatieve beslissing herzien op basis van bijkomende elementen maar dit is juridisch niet afdwingbaar. Er kan op elk moment een volledig nieuwe aanvraag worden gedaan bij de ambassade of het consulaat in het herkomstland.

  NUTTIGE ADRESSEN

  Dienst Vreemdelingenzaken-Dienst Visa
  Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel
  02/206.15.99 van 9 tot 13 en van 14 uur tot 17 uur
  of via e-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
  website: www.dofi.fgov.be

  Raad voor vreemdelingenbetwistingen
  Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
  Tel: 02 791 60 00 van 9 to 16u (donderdag tot en met 18 u)
  Fax : 02 791 62 26
  website:  www.rvv-cce.be