Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van verzoekers om internationale bescherming (Fedasil) is een overheidsorgaan dat als missie heeft om de medische en psychologische begeleiding van asielzoekers en begunstigden van de opvang te organiseren.


Begunstigden van de medische hulp van Fedasil

Fedasil is bevoegd voor de medische begeleiding van de begunstigden van de opvang (code 207) die verblijven :

 • ofwel in een collectief opvangcentrum ;
 • ofwel in een kleinschalig opvanginitiatief (behalve als het een lokaal opvanginitiatief van een OCMW is).

Maar Fedasil is ook bevoegd voor verzoekers om internationale bescherming die niet verblijven in een opvangstructuur en die een code 207 « no-show » kregen.

Het recht op medische begeleiding is geldig vanaf de indiening van het verzoek en :

 • ofwel tot de dag van de notificatie van de positieve beslissing ingeval van erkenning van het statuut van vluchteling of van subsidiaire bescherming ;
 • ofwel tot en met het verstrijken van de periode van het bevel om het grondgebied te verlaten in het geval van een negatieve beslissing op het verzoek om internationale bescherming of de vraag naar subsidiaire bescherming.
  (!) Fedasil blijft bevoegd voor de medische begeleiding van personen met een bijlage 26quater tot aan de effectieve overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat.

Medische begeleiding

De medische begeleiding van de begunstigden van de opvang werd vastgesteld in de Opvangwet door de artikelen 23 tot 29.

« De begunstigden van de opvang hebben recht op medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te leiden conform aan de menselijke waardigheid. » (art. 23)

Concreet betekent dit :

De zorgen die aan hen toegekend kunnen worden, zijn de zorgen die opgenomen zijn in de RIZIV nomenclatuur.

Enkele uitzonderingen zijn voorzien in een Koninklijk Besluit van 9 april 2007.

Zorgen met nomenclatuurnummer maar die uitgesloten zijn omdat ze manifest niet noodzakelijk geacht worden :

 • Orthodontie
 • Infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling
 • Tandprothesen, indien er geen kauwprobleem is, ongeacht de leeftijd
 • Zuiver esthetische ingrepen tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
 • Tandverzorgingen en of -extracties onder algemene verdoving

Zorgen zonder nomenclatuurnummer die aanvaard worden want die beschouwd worden als tot het dagelijks leven behorend :

 • Geneesmiddelen categorie D (niet A, B, C, Cs, Cx) als ze geregistreerd zijn als geneesmiddel in België, op voorschrift van een arts met een voorschrift in DCI (op stofnaam) rekening houdend met de aanbevelingen voor de referentieterugbetaling. Uitzondering : geneesmiddelen ter behandeling van impotentie
 • Geneesmiddelen categorie D : (goedkoopste variant) behorend tot volgende lijst : antacida, spasmolytica, anti-emetica, antidiarreïca, analgetica, antipyretica en middelen bij buccofaryngelae aandoeningen
 • Tandextracties
 • Tandprothesen, ter herstel van de kauwfunctie
 • Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts, met uitzondering van bi- of multifocale of gekleurde glazen
 • Aangepaste melk voor zuigelingen wanneer borstvoeding niet mogelijk is.

Merk ook op dat artikel 30 van de Opvangwet vermeldt dat de noodzakelijke psychologische begeleiding ook verzekerd moet worden aan de begunstigden van de opvang.

Procedure

De procedure varieert volgens de administratieve situatie van de persoon en in het bijzonder van de ‘verplichte plaats van inschrijving’ die hem werd toegewezen door middel van de code 207 in het wachtregister.

 • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een collectief opvangcentrum (code 207 = het opvangcentrum) : deze persoon kan gezien worden door de arts of door de voor medische zaken aangestelde persoon van het centrum. De arts kan de persoon eventueel oriënteren naar een andere arts of andere medische dienst.
 • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een individueel opvanginitiatief (code 207 = opvanginitiatief) : Elke opvangpartner heeft zijn eigen manier om de opvang te organiseren. Sommige partners werken met artsen waarmee ze een overeenkomst hebben, andere laten de vrije keuze van zorgverstrekker. Sommigen werken met een medische kaart, andere niet.
 • Begunstigde die niet verblijft in een opvangstructuur en die een code 207 ‘no show’ heeft : De dienst Procesbeheer van Fedasil (vroeger Cel Medische Kosten genoemd) is verantwoordelijk voor de organisatie van de medische begeleiding en de betaling van de medische kosten. De persoon zelf, de zorgverstrekker of een derde persoon moet voor de zorgen een tenlasteneming voor deze zorgen (= een requisitorium) vragen aan Fedasil.
  (!) Sinds 15.09.2022 kunnen deze aanvragen ingediend worden via deze link. Op 27.09.2022 Fedasil laat ons weten dat ook nog aanvragen via het oude systeem dus via mail (medic@fedasil.be) en via het oude formulier zullen behandeld worden (formulier in WORD versie (digitaal in te vullen) en formulier in PDF versie).
  (!) Op 9 december 2021 informeerde Fedasil dat men 3-4 dagen moet wachten op de behandeling van een aanvraag voor een requisitorium. Je moet hierop dus anticiperen en de aanvraag indien mogelijk 4 dagen voor de medische afspraak indienen. Indien de vraag dringend is, vraagt Fedasil om in het onderwerp van de mail ‘dringend-medicatie’ te zetten of ‘dringend + datum van de medische zorgen/van de consultatie’.
  Hou er ook rekening mee dat Fedasil nooit een requisitoir opstuurt meer dan 7 dagen voor de medische zorgen (zelfs al werd de aanvraag verschillende weken voor de zorgen ingediend).
  Informatie over deze procedure evenals het formulier vindt u eveneens op deze pagina van de website ’www.fedasilinfo.be’ in verschillende talen.
  ! De persoon die het initiatief neemt om naar een consultatie van een arts naar keuze te gaan zonder voorafgaand akkoord, zal zelf de consultatie moeten betalen !

Wat in geval van spoedeisende zorgen ?

Wat ook de situatie van de verzoekers om internationale bescherming betreft, wanneer het onmogelijk is om op voorhand een betalingsverbintenis te vragen, kan de factuur na de medische zorgen naar Fedasil gestuurd worden met de begeleiding van een een ’attest van spoedeisende zorgen’ opgesteld door een arts. Fedasil heeft geen type formulieren hiervoor voorzien, maar Medimmigrant heeft een sjabloon ontworpen voor artsen die het spoedeisend karakter van de zorgen wensen te attesteren : attest spoedeisende zorgen.

Beroep of klacht

Personen die in een opvangstructuur (beheerd door Fedasil of partners) verblijven en personen met een code 207 ‘no show’ kunnen een beroep indienen wanneer ze niet tevreden zijn met de medische begeleiding. Dit is rechtstreeks mogelijk bij de arbeidsrechtbank of via een interne procedure bij Fedasil.

1. Beroep

1.1 Beroep bij de arbeidsrechtbank

Wie ?

Begunstigden opvang met een code 207 en code 207 no show

Hoe indienen ?

Er kan rechtstreeks een beroep worden ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de omstreden beslissing over de medische begeleiding. Voor personen met een code 207 no show is de arbeidsrechtbank van de woonplaats van de betrokkene bevoegd. Voor de personen met een code 207 is de plaats van het opvangcentrum bevoegd. Bij hoogdringendheid kan het beroep kan ook in kort geding worden ingediend. In dat geval kan de voorzitter van de arbeidsrechtbank voorlopige maatregelen bevelen vooraleer hij/zij zich uitspreekt ten gronde.

1.2 Interne beroepsprocedure bij Fedasil

Wie ?
Begunstigden opvang met een code 207

Hoe indienen ?

Artikel 47 van de Opvangwet voorziet ook de mogelijkheid om een intern beroep in te dienen tegen elke beslissing die betrekking heeft op de medische begeleiding.
Het beroep moet schriftelijk ingediend worden bij de directeur-generaal van Fedasil binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de datum van de medische consultatie waarop de beslissing gecommuniceerd werd aan de begunstigde van de opvang. Wanneer er geen kopie van de omstreden medische beslissing kan worden toegevoegd, moeten de omstandigheden van de mondelinge beslissing ( = inhoud + datum) worden vermeld in de brief.
Het beroep moet ondertekend ingediend worden. Dit kan per post ingediend worden op volgend adres :

Fedasil - ter attentie van de directeur-generaal
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel

Het beroep kan ook per mail ingediend worden. De betrokkene moet dan een scan van de ondertekende brief en de eventuele bewijsstukken versturen naar info@fedasil.be.
De persoon ontvangt eerst een ontvangstbevestiging. Daarna zal hij/zij binnen de 30 dagen vanaf het indienen van het beroep een beslissing ontvangen.
Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of als de directeur generaal de aangevochten beslissing bevestigt, dan kan de persoon een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden.

Het beroep kan bij Fedasil worden ingediend in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

(!) Het is ook mogelijk om rechtstreeks een beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank indien een interne oplossing niet haalbaar lijkt en/of in geval van hoogdringendheid. Zie bijvoorbeeld beschikking van de arbeidsrechtbank van Brussel in kort geding, 29.05.2019. Meer info hierboven in het stuk over ‘Beroep bij de arbeidsrechtbank’.

2. Klacht

2.1 Personen met een code 207

Artikel 46 van de Opvangwet voorziet de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de levensomstandigheden in de opvangstructuur en de toepassing van het intern reglement.

Een klacht kan dus gaan over een (algemeen) medisch element zoals bijvoorbeeld de wachttermijn, de consultatie, de begeleiding door de arts of verplegend personeel, de weigering om door te verwijzen naar een externe arts,…

De klacht kan schriftelijk worden ingediend door de persoon zelf. De klacht kan ook worden ingediend door een familielid in naam van een minderjarige of een persoon die niet in staat is om de klacht zelf in te dienen of door de voogd). De klachten moeten ingediend worden bij de verantwoordelijk van de opvangstructuur. Er moet een schriftelijk antwoord worden gegeven binnen de 7 dagen.

Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de 7 dagen na het indienen van de klacht of de persoon niet akkoord gaat met het antwoord, dan kan de klacht ingediend worden bij de verantwoordelijke directeur van Fedasil.

Opvangregio NoordOpvangregio Zuid
Frankrijklei 37 bus 5
2000 Antwerpen
Quai de la Batte 10
4000 Liège
noord@fedasil.be sud@fedasil.be

Als de persoon dan geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen van de verantwoordelijke directeur of indien de persoon niet akkoord is met het antwoord, dan kan hij/zij zich richten tot de federale Ombudsman. De klacht kan zowel via een online formulier, per e-mail (contact@federaleombudsman.be), per post (Leuvensestraat 48, bus 6 Brussel) als op afspraak ingediend worden.
Indien de klacht ontvankelijk is, dan zal de federale Ombudsman de nodige informatie verzamelen bij zowel de klager als bij Fedasil. Wanneer er wordt vastgesteld dat er een fout werd gemaakt door Fedasil, dan zal de federale Ombudsman vragen om de situatie recht te zetten.

2.2 Personen met een code 207 no show

De opvangwet van 2007 voorziet geen interne klachtenprocedure voor deze specifieke categorie. Personen met een code 207 no show die een klacht hebben over de medische begeleiding van Fedasil kunnen zich richten tot de Cel Medische kosten, de directeur-generaal van Fedasil en daarna ook tot de Federale Ombudsman.

De persoon kan er ook voor kiezen om een intern beroep en/of een beroep bij de arbeidsrechtbank in te dienen.

7 octobre 2022


Législation et jurisprudence
K.B. van 09.04.2007
lijst van de niet-noodzakkelijke en noodzakkelijke zorgen
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Wet van 12.01.2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
Sites web

Contact

Dienst Procesbeheer (Cel Medische Kosten)

> voor vragen over de medische begeleiding

 • Karthuizerstraat 21
 • 1000 Bruxelles
 • 02/213 43 00 (NL)
 • 02/213 43 25 (FR)
 • van ma tot vrij van 9 uur tot 12 uur
 • medic@fedasil.be

Richtlijnen van Fedasil