Coronavirus

U vindt op deze pagina informatie over het coronavirus en de zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie.


Preventie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatste op de website ‘Coronavirus.brussels’ affiches met richtlijnen over hoe zich te beschermen tegen virussen zoals het coronavirus of de griep in tien verschillende talen : Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans Italiaans, Pools, Roemeens, Turks en Arabisch.

In de rechterkolom kan u meer informatiebrochures in verschillende talen vinden over de richtlijnen en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Toegang tot medische zorgen

Alle personen die symptomen van het coronavirus vertonen (hoesten, keelpijn, loopneus en/of koorts) moeten telefonisch met hun huisarts contact opnemen.
Indien u geen huisarts heeft, dan kan u voor medisch advies naar het nummer 1710 bellen (regio Brussel) of een huisarts opzoeken in uw buurt op de website van doctorbrussels.be. Het medisch centrum Athena, dat overdag consultaties aanbiedt, is bij voorkeur telefonisch bereikbaar. Meer instructies over hun werkwijze tijdens de epidemie voor mensen zonder toegang tot zorg, kan u vinden in dit document en op hun Facebook pagina.

In geval van nood of bij ernstige symptomen (bv. ademhalingsmoeilijkheden, hoge koorts, ...), neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Indien u naar het ziekenhuis moet gaan, bel dan eerst naar het onthaal van het ziekenhuis en meldt dat u een coronapatiënt bent. Het ziekenhuis bereidt zich dan voor op uw komst, om te vermijden dat andere personen worden blootgesteld aan het virus. Voor meer informatie, bekijk de officiële website over het corona virus.

Voor alle andere medische problemen is het aangeraden om uw huisarts telefonisch te contacteren voor een eventuele afspraak.

Dringende Medische Hulp

Personen in onwettig verblijf hebben uiteraard ook het recht om een dokter te raadplegen en om zich te laten verzorgen. Bovenstaande procedure is ook van toepassing op hun.
(!) Indien u personen zonder wettig verblijf wilt informeren over hun recht op Dringende Medische Hulp (DMH), dan kan u ook onze informatiebrochure ’DMH - Het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf’ downloaden en verspreiden. Deze is beschikbaar in verschillende talen onder publicaties op onze website.


Richtlijnen van de POD Maatschappelijke Integratie (MI)
Hieronder vindt u een selectie van de richtlijnen die door de POD MI op hun website worden gecommuniceerd. Om op de hoogte te blijven van al de instructies van de POD MI met betrekking tot de toepassing van de wettelijke missies van de OCMW’s verwijzen we u door naar de website van de POD MI.

30 maart 2020

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een versoepeling van de administratieve verplichtingen toegestaan voor de procedure Dringende Medische Hulp (DMH).

 • DMH : Opschorting van de verplichting om een DMH attest op te stellen voor alle toegediende zorgen tussen 14 maart en 31 mei 2020. Alle zorgen die werden toegediend aan een persoon zonder wettig verblijf worden beschouwd als ‘dringende medische hulp’ gedurende deze periode.
 • Mediprima : De OCMW’s kunnen vanaf nu tijdelijk beslissingen over de tenlasteneming invoeren in Mediprima voor een periode langer dan de 92 dagen die oorspronkelijk in het systeem werden voorzien. Bij technische moeilijkheden kan de helpdesk smals gecontacteerd worden : ocmw-cpas@smals.be

23 maart 2020

De verzoekers internationale bescherming (asiel) die ingeschreven zijn in het rijksregister (wachtregister) met een code 207 no show kunnen geen hulp aanvragen aan het OCMW. FEDASIL keert uitzonderlijk aan deze groep van verzoekers maaltijdcheques uit. FEDASIL blijft ook verantwoordelijk voor de tenlasteneming van de medische kosten. De POD MI geeft (voorlopig) geen verdere informatie over hoe deze maaltijdcheques te verkrijgen zijn.

13 maart 2020

De POD Maatschappelijke Integratie heeft op 13 maart 2020 gecommuniceerd dat het essentieel is dat de continuïteit van de missie van het OCMW wordt gewaarborgd. Op die manier kunnen de meest kwetsbare personen de noodzakelijke hulp krijgen.
De POD Maatschappelijke Integratie raadt de OCMW’s aan om de preventieve hygiënische maatregelen te respecteren en om huisbezoeken in het kader van het sociaal onderzoek tot het minimum te beperken of uit te stellen. Er werd ook aangeraden om een voorkeur te geven om aanvragen telefonisch in te dienen en te communiceren via email en whatsapp.

Opvang daklozen in Brussel

De opvangstructuur van Samusocial blijft open. Er wordt een speciaal centrum geopend in de Trierstraat voor daklozen die symptomen vertonen van Codvid19. In dit centrum zal een gespecialiseerde arts aanwezig zijn.

De meest recente informatie kan u vinden op de website van Samusocial.

Gevolgen voor het verblijfsrecht en reizen

Uitreisverbod België

Alle reizen naar het buitenland vanuit België die niet essentieel zijn, worden verboden tot 19 april 2020.


Verlenging van verblijf

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op hun website een aantal aanpassingen gepubliceerd voor de administratieve procedures inzake verblijfsrecht.

Niet-Europeanen kunnen een machtiging tot verlenging van verblijf aanvragen wegens overmacht (bv. quarantaine, annulering van vlucht, sluiting van een grens, enz). Deze aanvraag kan uitzonderlijk per e-mail aan de gemeente van de verblijfplaats worden ingediend.
In dringende gevallen kan deze aanvraag rechtstreeks worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken op het e-mailadres kv.opvolging@ibz.fgov.be (Vlaamse gemeente) of naar cs.suivi@ibz.fgov.be (Franstalige gemeente).
De Dienst Vreemdelingenzaken geeft een opsomming van de informatie en documenten die moeten worden toegevoegd aan deze aanvraag :

 • een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina’s) ;
 • een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3) ;
 • een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten ;
 • de documenten die de verhindering bevestigen ;
 • een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging ;
 • het adres waarop men in België verblijft ;
 • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd

Er is geen termijn voorzien waarin de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing moet nemen. De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken zal per mail naar de aanvrager worden gestuurd.


Inreisverbod Schengenzone en aanpassing visumbeleid
Op Europees niveau worden alle niet-essentiële reizen naar Europa worden voor minstens 30 dagen opgeschort vanaf 17 maart 2020.
Er worden echter uitzonderingen gemaakt voor mensen met een verblijfsvergunning van lange duur, familieleden van EU-burgers, diplomaten, medisch personeel en transporteurs van goederen.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelt op haar website het volgende mee op hun website in verband met visumaanvragen (nieuwe en reeds ingediende aanvragen) :

Momenteel worden er geen visumaanvragen meer in ontvangst genomen en geen visa meer afgegeven. Er worden echter uitzonderingen toegestaan voor reizigers met een essentiële functie of behoefte.

De personen die een visum ontvangen hebben wordt sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen. Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken zal een nieuw visum kunnen worden aangevraagd. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd :

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis,
 • bewijs van betaling van de handling fee,
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe datum die vastgelegd is voor de conferentie of het professioneel rendez-vous, nieuwe uitnodiging, enz.)
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt.

De reeds ingediende visumaanvragen worden verder onderzocht. Indien een positieve beslissing wordt genomen zal het visum echter niet onmiddellijk worden afgegeven, tenzij de aanvrager een essentiële functie of behoefte heeft.

Indien het visum voor een kort verblijf werd aangevraagd zal het visum kunnen worden afgegeven wanneer de situatie weer normaal is, op voorwaarde dat de aanvrager nog steeds aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx


Procedure verzoekers internationale bescherming en recht op opvang (asiel)

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in een persbericht gemeld dat er tijdelijk geen nieuwe aanvragen om internationale bescherming worden geregistreerd. Het aanmeldcentrum, het Klein Kasteeltje, is voor onbepaalde tijd gesloten.

Personen die reeds in het opvangnetwerk verblijven, behouden hun recht op opvang. De toepassing van het samenscholingsverbod in de centra houdt in dat verplaatsingen van bewoners, zowel binnen als buiten de opvangcentra, tot een minimum beperkt worden. Oudere bewoners, of personen die al ernstige gezondheidsproblemen hebben, worden naar andere en beter aangepaste opvangplaatsen gestuurd.

Bewoners met een code 207 die een verblijfsoplossing buiten het opvangnetwerk hebben, kunnen ervoor opteren om vrijwillig het opvangcentrum te verlaten met maaltijdcheques. FEDASIL stelt de volgende voorwaarden :

 • bewoner collectief centrum
 • ononderbroken verblijf in opvangnetwerk van ten minste 1 maand
 • lopend verzoek om internationale bescherming

Verzoekers internationale bescherming die vrijwillig vertrekken uit de opvangstructuur worden ondersteund door maaltijdcheques tot het einde van hun recht op opvang of tot hun re-integratie in het opvangnetwerk. Zij behouden hun code 207 van het opvangcentrum. Het vrijwillig vertrek is geen definitieve beslissing. Verzoekers internationale bescherming die recht hebben op opvang kunnen een aanvraag tot re-integratie indienen bij zijn/haar opvangcentrum.

(!) Het opvangcentrum blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding van deze vrijwillig vertrokken verzoekers. Bij medische problemen moeten de verzoekers de medische dienst van het opvangcentrum telefonisch contacteren. Het opvangcentrum zorgt voor een eventuele doorverwijzing op basis van de medische problematiek.

Meer informatie over de maatregelen in de opvangcentra kan u vinden op de website van Fedasil.


Vrijwillige terugkeer wordt tijdelijk opgeschort

Alle vrijwillige terugkeerreizen worden afgelast. De terugkeerloketten zijn ook tijdelijk gesloten.
Indien u vragen heeft, kan u Fedasil contacteren op vrijwilligeterugkeer@fedasil.be


Aangepaste werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

De RvV publiceerde op haar website informatie over de aangepaste werking :

De RvV herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 5 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum.

Tot en met 5 april 2020 zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.
Voor het overige moet de RvV zijn werkzaamheden verderzetten. Het onthaal van de RvV zal toegankelijk blijven, doch enkel tussen 08.30 u en 14.00 u. Tijdens deze openingsuren is de RvV ook telefonisch bereikbaar.
De wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de indiening van de beroepen en de procedurestukken werden tot op heden niet gewijzigd. Zowel de RvV als de partijen moeten zich daar dus aan houden.

Niet-medische hulp (financiële hulp, voedsel, begeleiding...)

Sociale hulp voor personen wanneer de afgifte/verlenging van een verblijfsvergunning tijdelijk niet mogelijk is

Aangezien de toegang tot de gemeenten nu beperkt is, heeft de DVZ aanbevolen om de aanvragen voor een verblijfsvergunning/verlenging van een verblijfsvergunning per e-mail te accepteren. Indien de afgifte/verlenging van een verblijfsvergunning om verschillende redenen (opsluiting, niet-uitvoeren van adrescontroles, enz.) tijdelijk niet mogelijk is, wordt aanbevolen een ontvangstbevestiging of een bijlage af te geven wanneer dit wel gepland is. Deze ontvangstbevestiging of bijlage dekt het verblijf van de betrokkene. De maatregelen in verband met het coronavirus kunnen immers geen afbreuk doen aan de rechten van de betrokken personen. Bijgevolg moet het OCMW, wanneer de persoon een ontvangstbewijs of deze bijlage krijgt, de maatschappelijke dienstverlening of het recht op maatschappelijke integratie blijven toekennen naargelang het statuut van de persoon.

Brussels helps

Het platform ‘Brussels helps’ tracht mensen bij elkaar te brengen om elkaar te helpen tijdens de coronacrisis. Zij die hulp kunnen bieden door boodschappen te doen, medicijnen te brengen, … kunnen zich kandidaat stellen op Brussels helps. Ook zij die hulp nodig hebben, kunnen een hulpvraag stellen. Meer informatie vind je terug via de website van Brussels help.


Voedselhulp voor mensen zonder wettig verblijf

Voyaach, een samenwerkingsverband tussen o.a. Pigment, Samenlevingsopbouw Brussel dat zich richt op mensen zonder wettig verblijf , wordt de laatste tijd overstelpt met vragen naar voedsel omwille van de coronacrisis. Je kan hen financieel ondersteunen (contacteer nele@pigmentvzw.be) of als je zelf een familie of persoon zonder wettig verblijf kent die op zoek is naar voedselhulp kan je hen contacteren via ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be.

30 mars 2020


Documents & formulaires
Publications
Textes législatifs

Informatie in verschillende talen

Brochures van het Agentschap voor Integratie en Inburgering

 • Wat moet je doen als je ziek bent, wanneer je koorts en/of ademhalingsproblemen (hoesten, moeilijkheden met het ademhalen) hebt ?
 • Wat moet je doen om een besmetting te voorkomen voor jezelf en anderen ?
 • Het virus mag zich niet verspreiden. Welke maatregelen worden door de overheid genomen ?

Elk document is opgesteld in het Nederlands en een tweede taal :
Albanees, Arabisch, Chinees, Dari, Farsi, Pachto, Pools, Roemeens, Russisch, Somalisch, Spaans, Tamoul/Tamil en Turks.

(!) Brochures met de nieuwe maatregelen van 18 maart :

Albanees, Arabisch, Bulgaars, Chinees, Dari, Duits, Engels, Farsi, Hebreeuws, Italiaans, Pashto, Pools, Roemeens, Russisch, Somali, Spaans en Turks.


Poster ’Hoe een besmetting te voorkomen ?’ van het (Agentschap Zorg en Gezondheid)
Elk document is opgesteld in het Nederlands en een tweede taal (zie tweede deel van het document !) :
Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks.


Domus Medica, de huisartsen vakbond, heeft ook een informatiebrochure opgesteld in verschillende talen over de stappen die een persoon moet ondernemen wanneer zij/hij symptomen van het virus vertoond : Engels, Frans, Nederlands, Pachto, Portugees, Spaans en Turks.


BXLRefugees heeft eveneens informatieve posters laten vertalen in het Afaan Oromo, Amhaars, Arabisch, Engels en Tigrinya.