Hof van Cassatie : geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep

Het Hof van Cassatie heeft zich in 2021 uitgesproken over het facturen van ereloonsupplementen in het kader van de wet Patiëntenrechten van 2002. Artikel 8, §2 van de wet Patiëntenrechten bepaalt dat de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de beoogde medische tussenkomst inhoudt dat artsen hun patiënten, onder meer, moeten informeren over de financiële gevolgen van de medische ingreep.


Feiten :

Op 19 oktober 2018 ontving meneer een factuur van het ziekenhuis voor een bedrag van €170,77 euro. Op de factuur werd gespecifieerd dat daarvan €113,65 euro ten laste van de ziekteverzekering viel. Meneer diende het resterende bedrag van €57,12 euro te betalen, waarvan er voor €47,20 als ereloon supplementen werden gefactureerd. Op de factuur werd vermeld dat de arts niet-geconventioneerd was. Meneer betaalde het niet betwiste bedrag van €9.92 en weigerde het ereleoonsupplement te betalen. De ziekteverzekeringsinstelling (’ziekenfonds’) tekende protest aan tegen de factuur bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis ging over tot een dagvaarding van meneer bij de vrederechter.

De vrederechter veroordeelde meneer op 24 september 2019 tot betaling van het bedrag van €47.20 euro (vermeerderd met interesten) en de gerechtskosten. Meneer ging tegen dit vonnis in cassatieberoep.

Discussie :
Het Hof van Cassatie stelt dat ziekenhuizen op basis van art. 30 Ziekenhuiswet de wettelijke bepalingen dient na te leven van de wet Patiëntenrechten met betrekking tot de verhouding tot de patiënt. Art. 8, §2 van de wet Patiëntenrechten bepaalt dat geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de beoogde medische tussenkomst inhoudt dat beroepsbeoefenaars (in casu de arts) patiënten ook moeten informeren over de financiële gevolgen van de medische ingreep.

Op basis van deze wetsbepalingen oordeelt het Hof van Cassatie dat "een ziekenhuis, voorafgaand aan de tussenkomst van een bij hem werkzame arts, ertoe is gehouden uit eigen beweging aan een patiënt, met het oog op het verlenen van diens toestemming, informatie te verstrekken over het al dan niet geconventioneerde statuut van de arts en de financiële gevolgen van diens tussenkomst, zonder dat van de patiënt een specifiek optreden mag worden vereist om kennis te nemen van die informatie".

Concreet hield dat in deze zaak dat er niet aan die voorwaarde is voldaan wanneer de lijst met geconventioneerde artsen beschikbaar is aan de infobalie, het onthaal of op de website van het ziekenhuis. Het Hof van Cassatie belsuit om het vonnis van de vrederechter te vernietigen.

> Hof van Cassatie C.20.0383.N//1 van 6 september 2021

Naar aanleiding van de hervorming van wet Patiëntenrechten van 2002 zoals vooropgesteld door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft Medimmigrant een advies geschreven over het ontwerp van wetsvoorstel. We benadrukten het belang van de (digitale) inclusie van patiënten zonder wettig verblijfsrecht of met een precair verblijfsstatuut en het recht op informatie over de specifieke financiële omkadering van medische zorgen voor deze doelgroep. Neem gerust met ons contact op voor meer informatie hierover.

19 juin 2023


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence