Jaarrapport DVZ (2020) : toelichting bij relevante medische en sociaalrechtelijke aspecten

Hieronder volgt een korte uiteenzetting over relevante elementen op medisch en sociaalrechtelijk vlak.

  • DVZ ontving 839 vragen van OCMW’s om het bestaan van de garant te verifiëren en eventuele gegevens van de garant op te vragen in het kader van aanvragen maatschappelijke dienstverlening. (p.14-15)
  • In 2.241 dossiers heeft de POD Maatschappelijke Integratie op basis van de infoflux afspraken informatie bezorgd aan DVZ over het leefloon en sociale bijstand van meerderjarige Unieburgers. DVZ heeft deze informatie in 1.254 dossiers verwerkt in 2020. (p. 30)
  • Inzake humanitaire regularisaties (art. 9bis W.1980) worden er in het jaarverslag een aantal interessante voorbeelden nader toegelicht die tot een machtiging van verblijf hebben geleid. Opvallend is hier dat er in deze voorbeelden regelmatig verwezen wordt naar problematieken van medische kwetsbaarheid (o.a. zware handicap, ernstige gezondheidsproblemen en nood aan mantelzorg). (p.38-39)
  • Met betrekking tot de machtigingen van verblijf om medische redenen (art. 9ter W.1980) is er een lichte daling waar te nemen in 2020 van het aantal aanvragen die werden ingediend. In totaal werden er in 2020 een 1.431 aanvragen behandeld, waarvan er in 195 dossiers (15%) een positieve beslissing werd genomen. Daarnaast werd begin 2021 de werking van het Medical Country of Origin Information (MEDCOI) overgedragen aan het European Asylum Support Office (EASO). Tot eind 2020 werd medische informatie over het land van herkomst door het MEDCOI-team van de Dienst Medisch Verblijf van DVZ verzameld en gedeeld met andere MEDCOI projectlanden. (p. 39-42)
  • Het Special Needs project van DVZ heeft tot doel een humane terugkeer te organiseren voor mensen met psychosociale en medische noden. Dit kan betrekking hebben op begeleiding tijdens de vlucht en op eventuele re-integratie- en/of medische begeleiding in het land van herkomst. Voor het jaar 2019-2020 werd ook specifiek gefocust op de terugkeer van geïnterneerden. In 2020 werden er 22 personen ondersteund bij hun terugkeer in het kader van het Special Needs project. (p.88-89)

Het volledige jaarrapport is te consulteren op de website van de Dienst vreemdelingenzaken.

24 janvier 2022


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence