Model attest DMH goedgekeurd door de 19 Brusselse OCMW’s

Sinds 3 november 2022 vindt u op de website van Brulocalis een model attest Dringende Medische Hulp (DMH) dat kan gebruikt worden in de procedure die toegang biedt tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf, de procedure dringende medische hulp genoemd.

(!) Opgelet voor verwarring : Dit attest DMH lijkt als twee druppels water op het attest DMH dat verplicht gebruikt moet worden door verpleeginstellingen in het kader van het informaticasysteem Mediprima. Merk op dat het Excel formaat van het attest dat momenteel op de website van Brulocalis staat niet zo eenvoudig is om in te vullen of om te printen

Context :

Waarvoor dient het attest DMH ?

Het Koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, definieert deze hulp als een hulp met een uitsluitend medisch karakter en waarvan de dringendheid geattesteerd wordt door een medisch attest. Deze zorg kan geen financiële hulp inhouden noch logement of een ander hulp in natura.

De DMH omvat de volgende zorgen :

  • preventieve en curatieve zorgen ;
  • ambulante zorgen of zorgen verstrekt in een verpleeginstelling.

De wetgever heeft niet verder gedefinieerd op welke zorgen de persoon al dan niet recht heeft. Het is aan de arts om te bepalen of de zorgen vallen onder de DMH. Het kan dus gaan om een consultatie bij een huisarts, een tandarts, een medisch onderzoek, een medische ingreep, medicatie.

De medische kosten worden terugbetaald door de overheid op voorwaarde dat er een attest van dringende medische hulp wordt toegevoegd.

Welk model moet ik gebruiken als arts ?

  1. Datum van de prestatie
  2. Naam van de begunstigde
  3. Naam en handtekening van de arts

Wat is de draagwijdte van het attest DMH ?

Volgens de POD MI : Er moet een attest DMH zijn voor één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voorvloeien uit eenzelfde feit. Het attest moet aan een factuur gekoppeld kunnen worden. Aan een attest met een langere duurtijd kunnen meerdere facturen gekoppeld worden, als deze facturen passen binnen hetzelfde medische feit.

Voorbeelden :

Wanneer het attest voorgesteld door Brulocalis gebruiken ?

Op hun website vermeldt Brulocalis dat de 19 Brusselse OCMW’s akkoord zijn over het gebruik van één uniform model attest voor het Brussels grondgebied. Dit houdt in dat het attest door geen enkel OCMW zal geweigerd worden (de OCMW’s kunnen wel nog verder gaan met het gebruik van een eigen model).
U kan het dus gebruiken voor al uw patiënten (behalve voor zorgen in een verpleeginstelling waarvoor u het verplicht attest van de POD MI moet gebruiken, zie boven).

( !) Merk wel op dat het attest van Brulocalis het invullen van een periode veronderstelt. Dus verschillende facturen kunnen ingediend worden tijdens deze periode gekozen door de arts, maar zoals hierboven reeds gesteld kan een attest maar betrekking hebben op één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voortvloeien uit eenzelfde medisch feit.
Het attest met een geldigheidsduur van een jaar kan dus bijvoorbeeld aanbevolen worden voor patiënten met een chronische ziekte of voor de medische opvolging een zwangere vrouw (omdat men weet dat voor de pathologie of de bevalling een langere opvolging nodig is).

Voorbeelden van de praktijk in Brussel

In Brussel verstrekken verschillende OCMW’s een medische kaart met een duurtijd van 1 maand tot 3 maanden (sommige OCMW’s langer). Voordat ze een dossier openen, vragen de OCMW’s aan de arts om een periode voor de noodzakelijke medische opvolging te bepalen door een attest DMH in te vullen dat deze periode vermeldt. Het attest van Brulocalis kan dus hiertoe dienen.

Opmerkingen

  • Een attest DMH kunnen voorleggen aan het OCMW om een dossier te openen, is geen wettelijke voorwaarde in deze procedure maar een lokale praktijk want het sociaal onderzoek kan en moet zelf beperkt worden tot het bepalen van de behoeftigheid en de administratieve situatie van de persoon.
  • Het is op het moment van de zorgen dat de arts moet bepalen of de medische zorgen vallen onder Dringende medische hulp of niet. De arts zal maar betaald worden als hij deze ’dringendheid’ attesteert. We raden de arts aan om een attest per factuur te sturen, behalve als het om een chronische ziekte gaat, in dat geval is 1 attest voldoende.

7 mars 2023


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence