RvV : afgifte BGV na beslissing tot niet-ontvankelijkheid in het kader van art. 9ter

Feiten :

Een Marokkaanse man diende op 15 april 2020 een aanvraag machtiging tot verblijf om medische redenen in (art. 9ter). Meneer onderging in het verleden een amputatie van zijn rechterbeen tot boven de knie, waardoor hij op het moment van de aanvraag nog steeds last had van fantoompijn en moeite had met wandelen. Meneer had in de aanvraag verklaard dat hij thuisloos was en had als ‘gekozen adres’ het adres van zijn advocate opgegeven. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde de aanvraag onontvankelijk op 4 mei 2020 wegens gebrek aan een effectief verblijfsadres in België (art. 9ter, §3, 1° W. 1980). DVZ leverde vervolgens een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) af.

Discussie :

De rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) stelt in haar arrest van 29 januari 2021 dat DVZ heeft nagelaten om na te gaan of er een mogelijke schending van art. 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling) was op het moment van de afgifte van het BGV. DVZ stelde ter verdediging dat ze een schending van art. 3 EVRM enkel moeten onderzoeken bij de effectieve uitvoering van het bevel. De rechter gaf aan dat het BGV ook vrijwillig kan uitgevoerd worden door de persoon en dat het feit dat er een art.3 EVRM controle op het moment van de effectieve uitvoering van het BGV nodig is, dit de noodzakelijkheid van een controle bij de afgifte van het bevel niet uitsluit. (zie RvState n°239.259 van 28 september 2017 en RvState n°240 691 van 8 februari 2018). De rechter beslist vervolgens om het BGV te annuleren.

In gelijkaardige niet-ontvankelijke 9ter aanvragen waarin er een BGV werd afgeleverd wegens het ontbreken van een effectief verblijfsadres en DVZ de medische elementen niet had onderzocht, ging de RvV eveneens over tot annulatie van het BGV (zie RvV n° 236 576 van 09 juni 2020 en RvV n° 223 178 van 25 juni 2019).

> RvV n° 248 439 van 29 januari 2021

12 octobre 2021


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence