RvV - Art. 9ter : geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift

Feiten :

Verzoekster dient op 9 augustus 2023 een aanvraag in tot het bekomen van een verblijfsmachtiging op basis van art. 9ter W1980. Op 25 augustus 2023 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omdat het standaard medisch getuigschrift (SMG) niet werd voorgelegd bij de aanvraag. Meer specifiek stelde de DVZ vast dat er geen identiteitsgegevens werden vermeld op het SMG waardoor er geen identificatie link kon worden vastgesteld met een identificeerbare patiënt. Verzoekster dient een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen deze bestreden beslissing.

Discussie :

De rechter verwijst in het arrest naar het zorgvuldigheidsbeginsel waarbij het bestuur een beslissing op zorgvuldige wijze dient voor te bereiden. In deze zaak stelt de rechter vast dat verzoekster samen met haar aanvraag 9ter een SMG (02/08/2023) en een medisch verslag van dokter M.V. van 30 juni 2023 heeft overgemaakt. Het wordt niet betwist dat er geen persoonsgegevens op het SMG worden vermeld, maar de rechter wijst op het feit dat de eerste pagina van het SMG wordt vermeld dat verzoekster op 30 juni 2023 werd opgenomen in het ziekenhuis voor een oogoperatie. Op het SMG wordt in deze kwestie verwezen naar het medische verslag. Uit het bijgevoegd medisch verslag van 30 juni 2023 wordt wel op duidelijke wijze de voornaam, naam, geboortedatum en adres van de patiënte, zijnde de verzoekster, vermeld. Ook benadrukt de Raad dat de wet niet verbiedt om bijlagen toe te voegen aan het SMG. De rechter concludeert dat het onzorgvuldig is om te stellen dat er geen link bestaat met een identificeerbare patiënt. De beslissing tot niet-ontvankelijkheid wordt vernietigd.

14 mars 2024


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence