Tijdens de procedure medische regularisatie art.9ter

De sociale rechten van een persoon die een machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter) heeft ingediend, zijn afhankelijk van de fase waarin de aanvraag zich bevindt.


Voor deze uitleg wordt er onder sociale rechten verstaan : maatschappelijke dienstverlening van het OCMW (financieel en andere) en het recht op een ziekteverzekering.

Om na te gaan welke sociale rechten een persoon heeft die een art.9ter procedure heeft opgestart, moet er gekeken worden naar de fase waarin de aanvraag zich bevindt.

>>> Meer informatie over de verschillende procedurele fasen van een art.9ter aanvraag is te vinden op de pagina over ‘machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter)’.

Indienen van de aanvraag art. 9ter


De betrokkene heeft een verblijfsrecht op het moment van de aanvraag

Het indienen van de aanvraag verandert het verblijfsstatuut van de betrokkene niet. De toegang tot de gezondheidszorg blijft afhankelijk van het verblijfsrecht van de persoon. Voor meer informatie verwijzen we naar de info fiches over de toegang tot de gezondheidszorg per verblijfsdocument.


De betrokkene heeft geen verblijfsrecht op het moment van de aanvraag

De betrokkene kan steeds een beroep doen op het OCMW om een aanvraag in te dienen voor een tussenkomst medische zorgen in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp.

De persoon heeft in principe geen recht op bredere sociale bijstand. Het is desalniettemin interessant om volgende opties te bekijken :

 • Het is mogelijk om in deze fase toch ruimere maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW te vragen op basis van de rechtspraak over onmogelijke terugkeer wegens medische overmacht.
  >>> Meer informatie is terug te vinden op de pagina ‘maatschappelijke dienstverlening en onmogelijke terugkeer wegens medische overmacht’.
 • Indien de termijn van zijn/haar Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) nog niet verstreken is, dan kan de persoon een verlenging aanvragen van de termijn van het BGV op basis van medische redenen. Wanneer deze verlenging wordt toegekend, kan de persoon in geval van behoeftigheid maatschappelijke dienstverlening aanvragen voor de periode van de verlenging.
  >>> Meer informatie op de pagina ’verlenging van verblijf’ en ’medisch onmogelijke terugkeer’.
 • Er bestaat ook een recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen.
  >>> Voor meer info over deze materiële hulp kan u terecht bij het ‘Platform kinderen op de vlucht’.

Ontvankelijkheidsfase


Aanvraag wordt niet-ontvankelijk verklaard

Indien de persoon geen ander recht kan uitoefenen op basis van een ander verblijfsstatuut, kan hij/zij enkel een aanvraag indienen voor een tussenkomst voor medische kosten door het OCMW in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

De persoon heeft in principe geen recht op bredere sociale bijstand. Het is desalniettemin interessant om te bekijken of er een mogelijkheid is om maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW te vragen op basis van medische overmacht (met eventuele verlenging van het BGV) en/of het recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen uit te oefenen.


Aanvraag wordt ontvankelijk verklaard (= attest van immatriculatie)

Wanneer de betrokkene op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing over de ontvankelijkheid is, moet hij/zij zich naar de gemeente begeven zodat de beslissing aan haar/hem kan betekend worden. Na een positieve woonst controle ontvangt de persoon een attest van immatriculatie.

Wanneer er aan de voorwaarden voor maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is voldaan, heeft de betrokkene hier recht op vanaf de betekening van de positieve beslissing van DVZ over de ontvankelijkheid. Dit werd zo gecommuniceerd door de POD Maatschappelijke Integratie in de omzendbrief van 20.02.2008. De betrokkene kan dan met de beslissing van DZV een aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening indienen bij het OCMW, zelfs indien hij/zij (nog) geen attest van immatriculatie heeft. Het OCMW zal aan de hand van een sociaal onderzoek nagaan of de toekenningsvoorwaarden zijn vervuld en meer specifiek de financiële behoeftigheid van de betrokkene onderzoeken.

(!) Goed om te weten :

 • Na een positieve beslissing over de ontvankelijkheid van de 9ter aanvraag, heeft een verzoeker internationale bescherming de keuze om in de opvangstructuur te verblijven tot aan de beslissing over de gegrondheid van de 9ter aanvraag of het centrum te verlaten. Als de verzoeker het centrum wil verlaten dan moet de verzoeker om een formele opheffing van de code 207 vragen aan Fedasil zodat hij/zij financiële steun aan het OCMW kan aanvragen.
 • Het attest van immatriculatie in het kader van een 9ter procedure geeft geen toegang tot de arbeidsmarkt (met uitzondering als zelfstandige).
 • Enkel het attest van immatriculatie is als document onvoldoende om het recht te openen op ziekteverzekering. De betrokkene zou eventueel als persoon ten laste kunnen worden ingeschreven indien hij/zij voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals samenwoonst of verwantschap met een persoon die als gerechtigde is ingeschreven bij de ziekteverzekering.
  >>> Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘Ziekteverzekering in België’.

Gegrondheidsfase


Aanvraag wordt ongegrond verklaard

Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken. Volgens de omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie van 20.02.2008 eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de betekening van de beslissing tot ongegrondheid. De betrokkene is zonder wettig verblijfsstatuut en kan, in principe, enkel aanspraak maken op een tussenkomst voor medische zorgen door het OCMW in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

De persoon heeft in principe geen recht op bredere sociale bijstand. Het is desalniettemin interessant om te bekijken of er een mogelijkheid is om maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW te vragen op basis van medische overmacht (met eventuele verlenging van het BGV) en/of het recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen uit te oefenen.

(!) Goed om te weten :
Indien de betrokkene zich nog in de procedure internationale bescherming bevindt, dan is Fedasil nog steeds verantwoordelijk voor de medische begeleiding, indien de persoon een code 207 of code 207 no show heeft.


Aanvraag wordt gegrond verklaard (= A-kaart of B-kaart)

De betrokkene ontvangt een A-kaart (of indien van toepassing een B-kaart).
Met deze A-kaart (of B-kaart) heeft de betrokkene recht op een ziekteverzekering als gerechtigde (of als persoon ten laste, afhankelijk van de situatie van de betrokkene).
Bij behoeftigheid kan de betrokkene ook een aanvraag bij het OCMW indienen voor de tenlastename van medische kosten en/of ruimere maatschappelijke dienstverlening (= financiële steun). Het recht op deze sociale steun start in principe vanaf de kennisgeving van de positieve beslissing te gronde (zie punt 3.3.3 van de omzendbrief van de POD MI van 20.02.2008).

(!) Opgelet : bij de aanvraag voor financiële steun dienen de familieleden van de betrokkene rekening te houden met de voorwaarden voor verlenging die de DVZ vermeldt op de beslissing tot afgifte van hun A-kaart.

Indien de betrokkene zich nog in de procedure internationale bescherming bevindt, dan is hij/zij verplicht om binnen de 2 maanden na de positieve beslissing ten gronde het opvangcentrum te verlaten. Het is evenwel mogelijk om verlenging van opvang aan Fedasil te vragen wanneer het medische gezien niet onmiddellijk mogelijk is om de opvangstructuur te verlaten.

Beroepsfase


Indienen beroep

Het beroep tot annulatie in het kader van de art.9ter procedure is niet automatisch schorsend. Dit houdt in dat het instellen van het annulatieberoep niets verandert aan de impact van de negatieve beslissing van DVZ.

Wanneer er een beroep wordt ingesteld tegen een negatieve beslissing in het kader van een 9ter aanvraag, kan er ook een procedure worden opgestart om maatschappelijke dienstverlening te verkrijgen op basis van de Abdida rechtspraak en indien van toepassing medische overmacht.

Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘maatschappelijke dienstverlening tijdens de beroepsprocedure 9ter’ en ’maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht’.


Annulatie beslissing DVZ

Indien de beslissing tot niet-ontvankelijkheid wordt geannuleerd, zal het dossier terug worden gestuurd naar de DVZ, die een nieuwe beslissing zal moeten nemen.

Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing tot ongegrondheid annuleert, heeft de persoon opnieuw recht op een Attest van Immatriculatie, in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde door de DVZ.

In dat geval heeft een behoeftig persoon recht op ruimere maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum van het arrest van de RvV. Bovendien heeft de persoon recht op achterstallige maatschappelijke dienstverlening voor de periode tussen de datum van de beslissing tot ongegrondheid en de datum van het arrest van de RvV, indien de persoon kan aantonen dat hij/zij gedurende deze periode onvoldoende bestaansmiddelen had om een menswaardig leven te leiden.

Meer info over de retroactiviteit van sociale steun en de beroepsprocedure 9ter is te vinden op de website van de POD MI.


Verwerping beroep

De persoon bevindt zich in onwettig verblijf en kan enkel een aanvraag indienen voor een tussenkomst voor medische kosten door het OCMW in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

De persoon heeft in principe geen recht op bredere sociale bijstand. Het is desalniettemin interessant om te bekijken of er een mogelijkheid is om maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW te vragen op basis van medische overmacht (met eventuele verlenging van het BGV) en/of het recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen uit te oefenen.

Verlenging beperkt verblijfsrecht (A-kaart)

(!) Goed om te weten :

 • De verlenging dient via de gemeente te worden aangevraagd tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de A-kaart. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken nog geen beslissing heeft genomen voor het verstrijken van het verblijfsstatuut en het dossier tijdig en volledig werd ingediend, ontvangt de betrokkene een bijlage 15. Deze bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf en is 45 dagen geldig (2x verlengbaar). De persoon met de bijlage 15 kan dezelfde sociale rechten (blijven) uitoefenen als met zijn/haar A-kaart.

Aanvraag tot verlenging wordt geweigerd

De betrokkene heeft geen verblijfsrecht meer op basis van de 9ter procedure. De betrokkene is zonder wettig verblijfsstatuut en kan, in principe, enkel aanspraak maken op een tussenkomst van het OCMW voor medische zorgen in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

Er rest nog steeds de mogelijkheid om maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht (met eventuele verlenging van het BGV) aan te vragen en het recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen uit te oefenen.

Wanneer er een beroep wordt ingesteld tegen de weigering van de verlenging van de machtiging tot verblijf kan er ook een procedure worden opgestart om maatschappelijke dienstverlening te verkrijgen tijdens de behandeling van het beroep op basis van de Abdida rechtspraak en indien van toepassing medische overmacht.

>>> Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘maatschappelijke dienstverlening tijdens de beroepsprocedure 9ter’ en maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht.

Wanneer de weigering tot verlenging wordt vernietigd, dan ontvangt de betrokkene opnieuw een bijlage 15 in afwachting van de beslissing over de verlenging van de A-kaart. Een persoon met een bijlage 15 kan dezelfde sociale rechten (blijven) uitoefenen als met zijn/haar A-kaart.


Aanvraag tot verlenging wordt aanvaard

Het verblijfsrecht wordt verlengd (= verlenging A-kaart). De persoon behoudt het recht op een ziekteverzekering als gerechtigde en op eventueel maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

23 janvier 2024


Publications
Législation et jurisprudence

Info fiches over de tenlastename van medische kosten per verblijfsdocument

Onderstaande info fiches geven meer uitleg over het type verblijfsdocument en de tenlastename van medische kosten. Om te weten welke instantie kan tussenkomen voor de medische kosten, klik op het verblijfsdocument dat van toepassing is.

Info fiche. A kaart.
Info fiche. B-kaart.
Info fiche. Attest van immatriculatie.
Info fiche. Bijlage 15.