Medische regularisatie (art. 9ter) en sociale rechten

De sociale rechten van een persoon die een machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter) heeft ingediend, zijn afhankelijk van de fase waarin de aanvraag zich bevindt.


Voor deze uitleg wordt er onder sociale rechten verstaan : maatschappelijke dienstverlening van het OCMW (financieel en andere) en het recht op een ziekteverzekering.

Om na te gaan welke sociale rechten een persoon heeft die een art.9ter procedure heeft opgestart, moet er gekeken worden naar de fase waarin de aanvraag zich bevindt.

>>> Meer informatie over de verschillende procedurele fasen van een art.9ter aanvraag is te vinden op de pagina over ‘machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter)’.

Indienen van de aanvraag art. 9ter


De betrokkene heeft een verblijfsrecht op het moment van de aanvraag

Het indienen van de aanvraag verandert het verblijfsstatuut van de betrokkene niet. De toegang tot de gezondheidszorg blijft afhankelijk van het verblijfsrecht van de persoon. Voor meer informatie verwijzen we naar de info fiches over de toegang tot de gezondheidszorg per verblijfsdocument.


De betrokkene heeft geen verblijfsrecht op het moment van de aanvraag

De betrokkene kan steeds een beroep doen op het OCMW om een aanvraag in te dienen voor een tussenkomst medische zorgen in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp.

(!) Goed om te weten :

Ontvankelijkheidsfase


Aanvraag wordt niet-ontvankelijk verklaard

Indien de persoon geen ander recht kan uitoefenen op basis van een ander verblijfsstatuut, kan hij/zij enkel een aanvraag indienen voor een tussenkomst voor medische kosten door het OCMW in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

(!) Goed om te weten :


Aanvraag wordt ontvankelijk verklaard (= attest van immatriculatie)

Wanneer de betrokkene op de hoogte wordt gebracht dat er een beslissing over de ontvankelijkheid is, moet hij/zij zich naar de gemeente begeven zodat de beslissing aan haar/hem kan betekend worden. Na een positieve woonst controle ontvangt de persoon een attest van immatriculatie.

Wanneer er aan de voorwaarden voor maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is voldaan, heeft de betrokkene hier recht op vanaf de betekening van de positieve beslissing van DVZ over de ontvankelijkheid. Dit werd zo gecommuniceerd door de POD Maatschappelijke Integratie in de omzendbrief van 20.02.2008. De betrokkene kan dan met de beslissing van DZV een aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening indienen bij het OCMW. Het OCMW zal aan de hand van een sociaal onderzoek nagaan of de toekenningsvoorwaarden zijn vervuld en meer specifiek de financiële behoeftigheid van de betrokkene onderzoeken.

(!) Goed om te weten :

  • Na een positieve beslissing over de ontvankelijkheid van de 9ter aanvraag, heeft een verzoeker internationale bescherming de keuze om in de opvangstructuur te verblijven tot aan de beslissing over de gegrondheid van de 9ter aanvraag of het centrum te verlaten. Als de verzoeker het centrum wil verlaten dan moet de verzoeker om een formele opheffing van de code 207 vragen aan Fedasil zodat hij/zij financiële steun aan het OCMW kan aanvragen.

Het attest van immatriculatie in het kader van een 9ter procedure geeft geen toegang tot de arbeidsmarkt (met uitzondering als zelfstandige).

Enkel het attest van immatriculatie is als document onvoldoende om het recht te openen op ziekteverzekering. De betrokkene zou eventueel als persoon ten laste kunnen worden ingeschreven indien hij/zij voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals samenwoonst of verwantschap met een persoon die als gerechtigde is ingeschreven bij de ziekteverzekering.

>>> Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘Ziekteverzekering in België’.

Gegrondheidsfase


Aanvraag wordt ongegrond verklaard

Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken. Volgens de omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie van 20.02.2008 eindigt het recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf de betekening van de beslissing tot ongegrondheid. De betrokkene is zonder wettig verblijfsstatuut en kan, in principe, enkel aanspraak maken op een tussenkomst voor medische zorgen door het OCMW in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

Indien de betrokkene zich nog in de procedure internationale bescherming bevindt, dan is Fedasil nog steeds verantwoordelijk voor de medische begeleiding.

(!) Goed om te weten :


Aanvraag wordt gegrond verklaard (= A-kaart of B-kaart)

De betrokkene ontvangt een A-kaart (of indien van toepassing een B-kaart).
Met deze A-kaart (of B-kaart) heeft de betrokkene recht op een ziekteverzekering als gerechtigde (of als persoon ten laste, afhankelijk van de situatie van de betrokkene).
Bij behoeftigheid kan de betrokkene ook een aanvraag bij het OCMW indienen voor de tenlastename van medische kosten en/of ruimere maatschappelijke dienstverlening (= financiële steun).

(!) Opgelet : bij de aanvraag voor financiële steun dienen de familieleden van de betrokkene rekening te houden met de voorwaarden voor verlenging die de DVZ vermeldt op de beslissing tot afgifte van hun A-kaart.

Indien de betrokkene zich nog in de procedure internationale bescherming bevindt, dan is hij/zij verplicht om binnen de 2 maanden na de positieve beslissing ten gronde het opvangcentrum te verlaten. Het is evenwel mogelijk om verlenging van opvang aan Fedasil te vragen wanneer het medische gezien niet onmiddellijk mogelijk is om de opvangstructuur te verlaten.

Beroepsfase

Het beroep tot annulatie in het kader van de art.9ter procedure is niet automatisch schorsend. Dit houdt in dat het instellen van het annulatieberoep niets verandert aan de impact van de negatieve beslissing van DVZ.

Wanneer er een beroep wordt ingesteld tegen een negatieve beslissing in het kader van een 9ter aanvraag, kan er ook een procedure worden opgestart om maatschappelijke dienstverlening te verkrijgen op basis van de Abdida rechtspraak en indien van toepassing medische overmacht.

Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘maatschappelijke dienstverlening tijdens de beroepsprocedure 9ter’ en ’maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht’.

Verlenging beperkt verblijfsrecht (A-kaart)

(!) Goed om te weten :

  • De verlenging dient via de gemeente te worden aangevraagd tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van de A-kaart. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken nog geen beslissing heeft genomen voor het verstrijken van het verblijfsstatuut en het dossier tijdig en volledig werd ingediend, ontvangt de betrokkene een bijlage 15. Deze bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf en is 45 dagen geldig (2x verlengbaar). De persoon met de bijlage 15 kan dezelfde sociale rechten (blijven) uitoefenen als met zijn/haar A-kaart.

Aanvraag tot verlenging wordt geweigerd

De betrokkene heeft geen verblijfsrecht meer op basis van de 9ter procedure. De betrokkene is zonder wettig verblijfsstatuut en kan, in principe, enkel aanspraak maken op een tussenkomst van het OCMW voor medische zorgen in het kader van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.

Er rest nog steeds de mogelijkheid om maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht aan te vragen en het recht op opvang voor families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen uit te oefenen.

Wanneer er een beroep wordt ingesteld tegen de weigering van de verlenging van de machtiging tot verblijf kan er ook een procedure worden opgestart om maatschappelijke dienstverlening te verkrijgen op basis van de Abdida rechtspraak en indien van toepassing medische overmacht.

>>> Meer informatie hierover kan u vinden op de pagina ‘maatschappelijke dienstverlening tijdens de beroepsprocedure 9ter’ en maatschappelijke dienstverlening op basis van medische overmacht.


Aanvraag tot verlenging wordt aanvaard

Het verblijfsrecht wordt verlengd (= verlenging A-kaart). De persoon behoudt het recht op een ziekteverzekering als gerechtigde en op eventueel maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

15 décembre 2020


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence

Info fiches over de tenlastename van medische kosten per verblijfsdocument

Onderstaande info fiches geven meer uitleg over het type verblijfsdocument en de tenlastename van medische kosten. Om te weten welke instantie kan tussenkomen voor de medische kosten, klik op het verblijfsdocument dat van toepassing is.

Info fiche. A kaart.
Info fiche. B-kaart.
Info fiche. Attest van immatriculatie.
Info fiche. Bijlage 15.