De garant

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf.


Elke onderdaan van een derde land die België wil binnenkomen voor een kort verblijf (max. 3 maanden) moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken voor de duur van het voorgenomen verblijf (evenals voor zijn terugreis). De verbintenis tot tenlasteneming van een garant is één van de bewijzen die kan worden verstrekt om aan te tonen dat men voldoet aan deze voorwaarde. Door de ondertekening van de verbintenis tot tenlasteneming verbindt de garant zich ten opzichte van de Belgische staat en van het OCMW om de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring ten laste te nemen.

Afhankelijk van de vraag of de persoon al dan niet onderworpen is aan de visumplicht, kan de eventuele verbintenis tot tenlasteneming van een garant voorgelegd worden aan de diplomatieke post ter ondersteuning van de visumaanvraag of aan de grens in geval van controle.

Wie kan een tenlasteneming ondertekenen

Elke natuurlijke persoon die de Belgische nationaliteit heeft of die voor onbepaalde duur in België verblijft kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen indien hij/zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

De garant moet de tenlasteneming (= bijlage 3bis) ondertekenen en vervolgens het document voorleggen aan de gemeente waar hij verblijft ter legalisatie van zijn handtekening. Vervolgens zal hij diverse ondersteunende documenten moeten verzamelen, waaronder een kopie van zijn identiteitskaart en bewijzen waaruit blijkt dat hij/zij over voldoende middelen beschikt (zie brochure DVZ over de garant).

Voor de personen die niet onderworpen zijn aan de visumplicht
> De tenlasteneming en de ondersteunende documenten zullen ter validatie door de gemeente naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verstuurd worden. De DVZ zal vervolgens zijn beslissing aan de gemeente betekenen. Bij een positieve beslissing moet de garant de bijlage 3bis bezorgen aan de ten laste genomen persoon. Het document is 6 maanden geldig vanaf de legalisatie van de handtekening door de gemeente.

Voor de mensen die onderworpen zijn aan de visumplicht
> De garant zelf moet de tenlasteneming en de ondersteunende documenten bezorgen aan de ten laste genomen persoon die deze documenten binnen de 6 maanden na de legalisatie van de handtekening van de garant door de gemeente, zal voorleggen aan de diplomatieke post die verantwoordelijk is voor zijn/haar visumaanvraag.

Dekking en duur van de tenlasteneming

De garant die een tenlasteneming (= bijlage 3bis) ondertekent, verbindt zich er hoofdelijk toe om de verblijfskosten, de kosten van medische zorgen en de repatriëringskosten die gedragen worden door de Belgische staat of een OCMW ten laste te nemen.

De tenlasteneming heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf de binnenkomst van de persoon op het Schengen-grondgebied. De garant kan geen afstand doen van zijn verbintenis, tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken een nieuwe verbintenis aangegaan door een andere persoon, aanvaardt. De garant is daarentegen vrijgesteld van aansprakelijkheid indien hij kan aantonen dat de vreemdeling het Schengen-grondgebied verlaten heeft.

(!) De garantstelling wordt in de praktijk opgeschort tijdens de procedure internationale bescherming. Het OCMW moet in dit geval niet nagaan of er een geldige verbintenis tot tenlasteneming werd aangegaan om maatschappelijke dienstverlening toe te kennen (zie Medische bewijsstukken).

Verplichting van de garant >< OCMW steun

Personen in kort verblijf worden geacht met de hulp van hun garant hun kosten voor medische zorgen ten laste te nemen.

Indien een onderdaan van een derde land in nood beroep doet op het OCMW voor medische hulp, zal het OCMW verplicht zijn om de hulpaanvraag te behandelen en rekening houden met het al dan niet bestaan van een geldige tenlasteneming. Indien er een geldige verbintenis tot tenlasteneming bestaat, zal de garant worden aangesproken.


Wat zijn de eisen van de POD Maatschappelijke Integratie ten aanzien van de OCMW’s ?

De POD Maatschappelijke Integratie (= federale overheidsdienst die onder andere de maatschappelijke dienstverlening aan de OCMW’s terugbetaalt) vraagt het OCMW om het bestaan van een verbintenis tot tenlasteneming te controleren voor alle personen die afkomstig zijn uit een land dat onderworpen is aan de visumplicht en die minder dan twee jaar op het Belgisch grondgebied verblijven. De OCMW’s kunnen hiervoor een e-mail sturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken om informatie over een mogelijke garant te bekomen. Het is duidelijk dat het OCMW enkel de strikt noodzakelijke informatie mag doorgeven, namelijk de naam en voornaam van de persoon en eventueel het dossiernummer van de visumaanvraag.
“De Dienst Vreemdelingenzaken moet nooit worden gecontacteerd voor personen in asielprocedure en voor degenen die meer dan twee jaar in België verblijven (om de Dienst Vreemdelingenzaken niet te belasten met onnodige aanvragen).
Indien de garant zich niet in België bevindt, is de tussenkomst van het OCMW beperkt tot een eenmalige contactname met hem indien het adres gekend is.”
(Informatiedocument ten aanzien van het OCMW van de POD Maatschappelijke integratie aan OCMW’s)

Wat als de garant niet gevonden wordt of niet wil of niet kan tussenkomen

De persoon kan het OCMW aanspreken. Indien de hulpvrager behoeftig is, kan het OCMW in eerste instantie besluiten hem te helpen door medische hulp te verlenen. Maar het OCMW kan later de kosten van de toegekende hulp verhalen bij de garant. Het OCMW zal daartoe per aangetekende brief contact opnemen met de garant. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de garant, kan het OCMW een beroep op een procedure bij een burgerlijke rechtbank.

23 janvier 2024


Documents & formulaires
Publications
Infodocument medische bewijsstukken
ikv de wet van 2.04.1965 (versie juni 2022)
Législation et jurisprudence
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen