Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van verzoekers om internationale bescherming (Fedasil) is een overheidsorgaan dat als missie heeft om de medische en psychologische begeleiding van asielzoekers en begunstigden van de opvang te organiseren.


Begunstigden van de medische hulp van Fedasil

Fedasil is bevoegd voor de medische begeleiding van de begunstigden van de opvang die verblijven:

 • ofwel in een collectief opvangcentrum;
 • ofwel in een kleinschalig opvanginitiatief (behalve als het een lokaal opvanginitiatief van een OCMW is).

Maar Fedasil is ook bevoegd voor verzoekers om internationale bescherming die niet verblijven in een opvangstructuur en die een code 207 « no-show » of « WSP » kregen.

Voor die personen is het recht op medische begeleiding geldig vanaf de indiening van het verzoek en:

 • ofwel tot de dag van de notificatie van de positieve beslissing ingeval van erkenning van het statuut van erkend vluchteling of van subsidiaire bescherming;
 • ofwel tot en met het verstrijken van de periode van het bevel om het grondgebied te verlaten in het geval van een negatieve beslissing op het verzoek of de vraag naar subsidiaire bescherming.

Medische begeleiding

De medische begeleiding van de begunstigden van de opvang werd vastgesteld in de Opvangwet door de artikels 23 tot 29.

«De begunstigden van de opvang hebben recht op medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te leiden conform aan de menselijke waardigheid.»

Concreet betekent dit:

De zorgen die aan hen toegekend kunnen worden, zijn de zorgen die opgenomen zijn in de RIZIV nomenclatuur. Enkele uitzonderingen zijn voorzien in een Koninklijk Besluit van 9 april 2007.

Zorgen met nomenclatuurnummer maar die uitgesloten zijn omdat ze manifest niet noodzakelijk geacht worden:

 • Orthodontie
 • Infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling
 • Tandprothesen, indien er geen kauwprobleem is, ongeacht de leeftijd
 • Zuiver esthetische ingrepen tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
 • Tandverzorgingen en of -extracties onder algemene verdoving

Zorgen zonder nomenclatuurnummer die aanvaard worden want die beschouwd worden als tot het dagelijks leven behorend:

 • Geneesmiddelen categorie D (niet A, B, C, Cs, Cx) als ze geregistreerd zijn als geneesmiddel in België, op voorschrift van een arts met een voorschrift in DCI (op stofnaam) rekening houdend met de aanbevelingen voor de referentieterugbetaling. Uitzondering: geneesmiddelen ter behandeling van impotentie
 • Geneesmiddelen categorie D: (goedkoopste variant) behorend tot volgende lijst: antacida, spasmolytica, anti-emetica, antidiarreïca, analgetica, antipyretica en middelen bij buccofaryngelae aandoeningen
 • Tandextracties
 • Tandprothesen, ter herstel van de kauwfunctie
 • Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts, met uitzondering van bi- of multifocale of gekleurde glazen
 • Aangepaste melk voor zuigelingen wanneer borstvoeding niet mogelijk is.

Merk ook op dat artikel 30 van de Opvangwet ook vermeldt dat de noodzakelijke psychologische begeleiding ook verzekerd moet worden aan de begunstigden van de opvang.

Procedure

De procedure varieert volgens de administratieve situatie van de persoon en in het bijzonder van de ‘verplichte plaats van inschrijving’ die hem werd toegewezen door middel van de code 207 in het wachtregister.

 • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een collectief opvangcentrum (code 207 = het opvangcentrum): deze persoon kan gezien worden door de arts of door de voor medische zaken aangestelde persoon van het centrum. De arts kan de persoon eventueel oriënteren naar een andere arts of andere medische dienst.
 • Begunstigde van de opvang en verblijvend in een individueel opvanginitiatief (code 207 = opvanginitiatief): Elke opvangpartner heeft zijn eigen manier om de opvang te organiseren. Sommige partners werken met artsen waarmee ze een overeenkomst hebben, andere laten de vrije keuze van zorgverstrekker. Sommigen werken met een medische kaart, andere niet.
 • Begunstigde die niet verblijft in een opvangstructuur en die een code 207 ‘no show’ (of code WSP) heeft: De dienst Procesbeheer van Fedasil (vroeger Cel Medische Kosten genoemd) beheert de organisatie van de medische begeleiding en de betaling van de medische kosten. De persoon, de zorgverlener of een derde moet vóór de zorgen een requisitoir (=betalingsverbintenis) bij voorkeur per mail of fax door middel van een aanvraagformulier requisitorium aanvragen.
! De persoon die het initiatief neemt om naar een consultatie van een arts naar keuze te gaan zonder voorafgaand akkoord, zal zelf de consultatie moeten betalen!

Wat in geval van dringendheid?

Wat ook de situatie van de verzoekers om internationale bescherming is, in elk geval als het onmogelijk is om op voorhand een betalingsverbintenis te vragen, kan de factuur naar Fedasil gestuurd worden met de begeleiding van een een ’attest van noodzakelijke zorgen’. Fedasil heeft geen type formulieren hiervoor voorzien.

Beroep of klacht

Het artikel 46 van de Opvangwet voorziet de mogelijkheid om een klacht in te dienen over:

 • de levensomstandigheden in de opvangstructuur;
 • de toepassing van het intern reglement.

Een klacht kan dus gaan over een (algemeen) medisch element zoals bijvoorbeeld de wachttermijn, de consultatie, de begeleiding door de arts of verplegend personeel, de weigering om door te verwijzen naar een externe arts,…

De klacht moet ingediend worden door de persoon zelf (of door een familielid in naam van een minderjarige, of een persoon die niet in staat is om de klacht zelf in te dienen of door de voogd).
De klachten moeten ingediend worden in de opvangstructuur bij de hiertoe aangeduide en aangestelde persoon. Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de zeven dagen na de klacht of de persoon gaat niet akkoord met het antwoord, dan kan de klacht ingediend worden binnen de 30 dagen bij de regiodirecteur. Als de persoon dan geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of de persoon is niet akkoord met het antwoord, dan kan hij zich richten tot de federale ombudsman.

Verzoekers om internationale bescherming die niet verblijven in een centrum (« no-show ») kunnen hun klacht rechtstreeks richten aan de directeur van Fedasil.

Het artikel 47 voorziet een mogelijkheid om een intern beroep in te dienen tegen:

 • elke beslissing die een sanctie inhoudt;
 • elke beslissing die betrekking heeft op de medische begeleiding.

Het beroep moet ingediend worden bij de directeur-generaal van Fedasil per post binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de datum van de consultatie waarop de beslissing gecommuniceerd werd aan de begunstigde van de opvang. Als de persoon geen antwoord krijgt binnen de 30 dagen of als de directeur generaal de aangevochten beslissing bevestigt, dan kan de persoon een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden.

Merk op dat eerst gebruik maken van het intern beroep niet wettelijk verplicht is om nadien toegang te hebben tot een beroep voor een rechtbank. Een beroep tegen elke beslissing betreffende de medische begeleiding kan ook direct ingediend worden bij de bevoegde Arbeidsrechtbank (zie Ordonnantie van 29.05.2019 van de AR, Brussel, kamer in kortgeding).

23 december 2019


Wetgevingsteksten
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Wet van 12.01.2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
Website

Contact

Dienst Procesbeheer (Cel Medische Kosten)

> voor vragen over de medische begeleiding

 • Karthuizerstraat 21
 • 1000 Bruxelles
 • 02/213 43 00 (NL)
 • 02/213 43 25 (FR)
 • van ma tot vrij van 9 uur tot 12 uur
 • Fax - 02/213 44 12
 • medic@fedasil.be

Richtlijnen van Fedasil