Medische steun van het OCMW (algemeen)

Elke persoon die hulp nodig heeft om een menswaardig leven te leiden kan zich in principe richten tot het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats.

De OCMW’s kunnen maatschappelijke dienstverlening toekennen aan personen die niet over de nodige financiële middelen beschikken om zelf hun medische zorgen te betalen.


Het indienen van een aanvraag mag de persoon niet afschrikken. Medewerkers van OCMW’s zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen alle (medische) informatie vertrouwelijk.


Hieronder vindt u meer informatie over de toegang tot medische hulp (maatschappelijke dienstverlening) voor vreemdelingen.

Voor wie

Elke persoon die verblijft in België kan recht hebben op sociale steun van het OCMW (zie wet van 1976).

Voor enkele categorieën van personen is dit recht onderworpen aan beperkingen of ze werden uitgesloten:

  • Personen zonder wettig verblijf > Maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is beperkt tot Dringende Medische Hulp.
  • Bepaalde Unieburgers > Maatschappelijke dienstverlening van het OCMW is voor sommige unieburgers beperkt tot Dringende Medische Hulp.
  • De asielzoekers > Het is in principe Fedasil en niet het OCMW die verantwoordelijk is voor de toegang tot medische zorgen van asielzoekers. Toch bestaan er uitzonderingen:
    • asielzoekers die opgevangen worden door een OCMW (LOI) kunnen zich ook voor medische zorgen tot hun OCMW richten;
    • asielzoekers die niet in een opvangstructuur verblijven en die niet over een code 207 beschikken, kunnen zich ook tot een OCMW wenden.

Welke stappen moet men ondernemen

Als het mogelijk is, moet de persoon zich tot het OCMW richten vóór de zorgen.

Als de zorgen al werden toegekend zonder voorafgaand akkoord van het OCMW, dan is het belangrijk dat de persoon het OCMW zo spoedig mogelijk contacteert.

Als een persoon via de spoedgevallendienst gehospitaliseerd werd, dan kan de sociale dienst van het ziekenhuis best zelf het bevoegde OCMW inlichten en een aanvraag doen in naam van de patiënt (een volmacht van de patiënt is dus noodzakelijk). Het ziekenhuis kan hiervoor bv. het vertrouwelijk verwijsformulier samen met een volmacht of het formulier van het sociaal onderzoek ondertekend door de patiënt gebruiken.

! Het OCMW heeft 45 dagen tijd vanaf de toekenning van de zorgen om een beslissing te nemen. Als deze termijn voorbij is dan neemt de overheid de toegekende zorgen niet ten laste...

Welk OCMW is bevoegd

De algemene regel wat betreft maatschappelijke dienstverlening is ook hier van toepassing. Het bevoegd OCMW is dus het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de persoon (ook in het geval van dringende medische hulp) (zie wet van ’65).

De uitzonderingen die voorzien worden door de wet zijn ook hier van toepassing. Het bevoegd OCMW voor een dakloze persoon zal ook het OCMW van de gemeente zijn waar de persoon zijn feitelijke verblijfplaats heeft. De lijst met uitzonderingen worden vernoemd in artikel 2 van de wet van 2 april 1965.

! Als het OCMW zich territoriaal niet bevoegd verklaart, dan moet het de aanvrager hierover informeren en de aanvraag binnen de 5 dagen doorsturen naar het OCMW dat ze wel bevoegd achten. Als dit tweede OCMW zich op zijn beurt ook onbevoegd verklaart, dan moet dit OCMW een aanvraag doen bij de POD MI opdat zij een voorlopige beslissing zouden nemen.

Behandeling van de vraag door het OCMW

Nadat de aanvraag ingediend werd, moet de persoon een ontvangstbewijs krijgen. Het OCMW heeft maximum 30 dagen om zijn beslissing te nemen. Een maatschappelijk werker zal tijdens deze periode de hulpvraag onderzoeken en nagaan of de persoon de voorwaarden voor toekenning vervult en vooral of de persoon in staat is een menswaardig leven te leiden, rekening houdend met zijn noden. Dit noemen we het sociaal onderzoek. Elke evaluatie is individueel en concreet. De maatschappelijk werker zal meestal een huisbezoek uitvoeren.

De POD MI stelt in de omzendbrief van 14 maart 2014 dat voor wat de aanvragen inzake tenlasteneming van facturen voor medische hulp betreft, komt het het O.C.M.W. toe te oordelen over de noodzaak en de doelmatigheid van een huisbezoek.

!Hulp van het OCMW is residuaire hulp

Dat wil zeggen dat de persoon in eerste instantie dus de andere middelen die mogelijks kunnen tussenkomen, moet bevragen (garant, verzekering, onderhoudsplichtige,...).
Als een persoon de voorwaarden voor aansluiting bij de ziekteverzekering vervult, maar nog niet aangesloten werd, dan zal het OCMW de persoon begeleiden om de aansluiting in orde brengen.

Beslissing van het OCMW en uitvoering van de beslissing

Bij een positieve beslissing zullen de Brusselse OCMW’s meestal een requisitoir of een medische kaart overhandigen die toegang geeft tot een huisarts en een apotheker. Als het gaat om zorgen in het kader van een ziekenhuisopname, dan zetten de OCMW’s voor de vreemdelingen zonder ziekteverzekering een principebeslissing (= wij zijn het bevoegd OCMW en de persoon is behoeftig) en eventueel een beslissing van effectieve tenlasteneming (= waarborg tot tenlasteneming) in het MEDIPRIMA systeem. De principebeslissing kan maximum voor een jaar genomen worden. De beslissing tot een effectieve tenlasteneming voor maximum drie maanden.

Ingeval van een negatieve beslissing (of bij gebrek aan beslissing binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag) heeft de persoon drie maanden tijd om een beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank als hij de beslissing wil aanvechten. Bemiddeling is ook mogelijk.
Als de persoon behoeftig is, kan hij hiervoor beroep doen op een pro deo advocaat.
Meer info op

Varia

Mediprima

Mediprima is een informaticasysteem waarbinnen de beslissingen van OCMW’s wat medische zorgen betreft, gecentraliseerd worden en dat aan zorgverstrekkers toelaat om hun medische prestaties elektronisch te factureren.
>>> Voor meer informatie, klik hier

26 februari 2019


Publicaties
Infodocument medische bewijsstukken
ikv de wet van 2.04.1965 (versie 2020)
Ik heb medische zorgen, wat nu?
Folder van de POD MI voor iedereen die vragen heeft over hun medische zorgen, maar die niet kan betalen.
Wetgevingsteksten
Wet van 2.04.1965
Wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW
Wet van 8.07.1976
Organieke wet betreffende de OCMW

Een paar omzendbrieven van de POD MI

Dringende Medische Hulp

Dringende Medische Hulp

14 mei 2019

De Dringende Medische Hulp (DMH) is een vorm van maatschappelijke dienstverlening toegekend door de OCMW’s. Het heeft als doel de toegang tot...
Infodocument medische bewijsstukken

ikv de wet van 2.04.1965 (versie 2020)

Onderzoek het het KCE

Welke gezondheidszorg voor personen zonder wettig verblijf? (synthese, 2015)

Meer weten