Europa (EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland + Verenigd Koninkrijk)

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn herkomstland (of in het land waar hij/zij laatst verbleven heeft) kan deze ziekteverzekering in sommige situaties tussenkomen. Lees hieronder meer.


(!) Brexit up-date: Dankzij het terugtrekkingsakkoord en de handels- en samenwerkingsovereenkomst kunnen verzekerden uit het VK genieten van regels die vergelijkbaar zijn met de EU-regels.
Voor meer informatie, kan u terecht op de pagina ’Brexit’ van de website van het RIZIV.

Niet-geplande zorgen via de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) (= de zorgen zijn niet het motief van de reis)

(Reglement CE 883/2004 et 987/2009)


De persoon die een ziekteverzekering heeft in:

 • een lidstaat van de Europese unie,
 • Noorwegen, IJsland en Liechtenstein,
 • Zwitserland,
 • het Verenigd Koninkrijk.

kan terugbetaling krijgen voor zijn noodzakelijke zorgen tijdens zijn tijdelijk verblijf in België.

Noodzakelijk = die zorg die door de zorgverlener medisch noodzakelijk wordt geacht, rekening houdend met de aard van de medische prestatie en de verwachte duur van het verblijf (art. 19 reglement 883/2004). De bedoeling is enerzijds voorkomen dat de persoon in een gevaarlijke toestand terug moet keren maar anderzijds ook om geen zorgen te geven die kunnen wachten op terugkeer in het land van zijn aansluiting. (omzendbrief RIZIV n° 2014/440 van 14.11.2014).

Bemerkingen:

 • De EZVK kan ook worden gebruikt voor chronische zorg, opvolging van zwangerschap en bevalling. (Lees hierover op p.3 ’Necessary health care in conjunction with pregnancy and child birth’ in de toelichting van de Europese Commissie over noodzakelijke zorg.)
 • Voor bepaalde zorg kan om praktische (en technische) redenen voorafgaande overeenstemming tussen de betrokkene en de zorginstelling vereist zijn. Enkele voorbeelden: nierdialyse, zuurstoftherapie, speciale anti-astma behandelingen, chemotherapie, echocardiografie, enz.

Tijdelijk verblijf = de periode waarin de persoon op een andere plaats verblijft dan waar hij gewoonlijk woont, zonder zijn "belangen" naar daarheen over te brengen.

Hoe verloopt het in de praktijk:

 • EZVK aanvragen: Om van dit recht gebruik te maken, moet de betrokkene bij zijn of haar verzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. De geldigheidsduur van de EZVK hangt af van het land van aansluiting.
  (!) Indien de betrokkene zijn kaart is vergeten of verloren, kan hem een tijdelijk vervangingsdocument worden toegezonden. De duur van het vervangingsdocument is strikt beperkt tot de duur van het tijdelijke verblijf of de duur van de vereiste zorgen.
 • Terugbetalingstarief: De EZVK maakt het mogelijk medische zorg te vergoeden tegen hetzelfde tarief als de verzekerden in België.
 • Terugbetalingsmodaliteiten:
  • In België kan de persoon contact opnemen met een verzekeringsinstelling (een ziekenfonds of de HZIV) om zijn EZVK te laten registreren.
   Wanneer de persoon zich na de behandeling meldt, kan de terugwerkende kracht niet meer bedragen dan 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag bij de verzekeringsinstelling (omzendbrief RIZIV van 14.11.214).
  • De persoon kan ook terugbetaling vragen aan de verzekeringsinstelling in het land van aansluiting.

Geplande zorgen via het document S2 (= als de zorgen het motief zijn van de reis)

(Reglement CE 883/2004 et 987/2009)


Voor de terugbetaling van de zorg volgens het Belgische tarief (= tarief van het land waar de zorg wordt verleend) zal het land waar de persoon verzekerd is altijd een voorafgaande toestemming vereisen (formulier S2).

Deze toestemming zal gegeven worden indien de behandeling in de nomenclatuur van het land van verzekerbaarheid is opgenomen en indien de medische zorgen binnen een medisch redelijke termijn zullen worden verstrekt. Afhankelijk van de geldende nationale voorschriften kan de toestemming ook worden verleend in andere situaties.

 • Als de toestemming door de verzekeringsinstelling gegeven werd: terugbetaling volgens het Belgisch terugbetalingstarief
 • Als de toestemming door de verzekeringsinstelling geweigerd werd: zie verder > Andere optie.

Andere optie

(Richtlijn 2011/24/UE)


Iemand die geen EZVK of S2-formulier heeft, kan toch besluiten zich te laten behandelen. Hij zal de behandeling zelf moeten betalen en kan bij terugkeer om terugbetaling verzoeken op basis van Richtlijn 2011/24/EU.

 • Indien de aanvraag wordt aanvaard: de terugbetaling gebeurt volgens de tarieven van het land waar de persoon verzekerd is.

Welke zorgen kunnen terugbetaald worden? Enkel de zorgen die ook terugbetaald worden door de regelgeving in het land van aansluiting. Worden uitgesloten:

 • diensten voor langdurige zorg (bijvoorbeeld thuiszorg);
 • toegang tot en toewijzing van organen voor orgaantransplantatie;
 • publieke vaccinatieprogramma’s.

Elk land kan voorzien in andere uitsluitingen. Veel landen vereisen bijvoorbeeld voorafgaande toestemming voor ziekenhuisopname. Het is daarom raadzaam bij uw verzekeraar na te gaan of vergoeding mogelijk is.

(!) De richtlijn 2011/24/EU is niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

17 februari 2023


Documenten & formulieren
Wetgeving en rechtspraak
Richtlijn 2011/24/EU
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verordening EG 883/2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Website
Solvit
Oplossingen voor problemen omtrent uw EU-rechten
Europese Commissie
> Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Hoe ziet de Europese ziekteverzekeringskaart er uit?

Voorbeeld uit Roemenië CEAM Roumanie verso
Om te kijken hoe de EZVK in verschillende landen eruit ziet, kan je de
website consulteren van de Europese commissie, rubriek Europese ziekteverzekeringskaart.

Buiten Europa

Buiten Europa

17 februari 2023

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn/haar land van herkomst of in het laatste land van verblijf, kan deze ziekteverzekering...
Meer weten