Visum om medische redenen

Personen die lijden aan een ziekte waarvoor in hun land van herkomst geen behandeling beschikbaar is, kunnen een visum om medische redenen vragen voor een land waar ze deze zorgen wensen te verkrijgen.


Hieronder vindt u de verschillende stappen die u moet volgen om een dergelijk visum aan te vragen.

Waar de aanvraag indienen ?

De betrokkene moet de aanvraag indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van zijn/haar verblijfplaats. Indien de Belgische Staat geen ambassade of consulaat heeft in zijn/haar verblijfplaats, dan kan de aanvraag ingediend worden bij een andere ambassade of consulaat die België vertegenwoordigt. De contactgegevens van de diplomatieke post per land zijn terug te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze website kan er eveneens worden opgezocht welke ambassade er verantwoordelijk is voor de visumaanvraag.

Het is ook mogelijk dat de Belgische ambassade samenwerkt met een (betalend) gespecialiseerd visumcentrum voor het (online) indienen van de visumaanvraag (bv. TLS contact, VSF Global, ...). De website van de bevoegde ambassade zal het visumcentrum doorverwijzen.

Documenten gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Basisdocumenten :

 • ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier
 • recente pasfoto
 • bewijs van betaling van de dossier kosten van de visumaanvraag (indien van toepassing)
 • geldig reisdocument (niet ouder dan 10 jaar, bevat minstens 2 blanco pagina’s en is 3 maanden geldig na de geldigheidsduur van het visum)
 • documenten met betrekking tot huisvesting (bewijs logement door derde, reservering van een hotel,…)

Documenten specifiek vereist voor een visum om medische redenen :

 • Een medisch attest opgesteld door een arts erkend door de Belgische ambassade of het consulaat. Deze arts moet verklaren dat de persoon een specifieke medische behandeling moet ondergaan in het land van bestemming. De contactgegevens van de erkende artsen zijn te vinden op de website van de bevoegde Belgische ambassade of van het visumcentrum. Wanneer deze gegevens niet op een website vermeld worden, dan kunnen ze via mail of telefoon opgevraagd worden bij de bevoegde ambassade in het betrokken land.
 • Een schatting van de kosten voor gezondheidszorg door de gespecialiseerde arts en/of gezondheidszorginstelling in België + het bewijs van betaling van deze zorg (eventueel via een voorschot) of het bewijs van de mogelijkheid om het te kunnen betalen.
 • Het bewijs van een afspraak met een arts in België die gespecialiseerd is in de pathologie waar de persoon aan lijdt.
 • Elk bewijs waaruit blijkt dat er voldoende persoonlijke bestaansmiddelen zijn om de reis- en verblijfskosten te dekken. Zoals hierboven aangegeven moet de betrokkene ook het bedrag dat vermeld staat op de kostenraming van de geraadpleegde arts en/of ziekenhuis kunnen betalen. De persoon moet aantonen dat het om persoonlijke financiële middelen gaat en dat hij/zij een vast of regelmatig inkomen heeft.
  >>> Om de huidige cijfers te raadplegen en voor meer informatie over de bewijsstukken die bij de aanvraag kunnen worden toegevoegd, raadpleeg de pagina over persoonlijke bestaansmiddelen van DVZ.
  Indien de betrokkene geen voldoende persoonlijke bestaansmiddelen heeft, dan kan er ook een attest worden toegevoegd waaruit blijkt dat een persoon in België zich garant stelt voor de betrokkene. Deze garant kan een Belg zijn of een persoon met een onbeperkt verblijfsrecht in België (B, C, E, EU, E+, EU+, F, F+ kaart of een bijlage 8/8bis). Meer info over de procedure is te vinden op de pagina over de garant.
 • Het attest van een Schengen reisverzekering die ten minste geldig is voor de duur van het verblijf met een minimumdekking van 30.000 euro. Deze reisverzekering dekt eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden tijdens het verblijf in de Schengenzone.
 • Elk element dat het mogelijk maakt om terugkeergaranties te verschaffen. De bedoeling is om de verankering in het land van verblijf aan te tonen zodat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ervan overtuigd is dat persoon terug zal keren vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het afgegeven visum. Verschillende elementen kunnen worden aangehaald om DVZ te overtuigen van de terugkeerintenties : een bewijs dat de persoon een stabiel inkomen heeft in het land van herkomst (loonbrief, pensioen, huurinkomsten,...), het bewijs van familiebanden in het land van herkomst (attest burgerlijke staat, gezinssamenstelling, personen ten laste,...), documenten die het bezit van een eigendom aantonen (huis, appartement, grond,...) en elementen die de integratie en sterke sociale verankering in het land van herkomst aantonen.

(!) Raadpleeg steeds de website van de bevoegde Belgische ambassade en het visumcentrum (TLS contact of VFS Global) voor meer concrete details over de nodige documenten voor dit type visumaanvraag. Deze websites verschaffen meer informatie over de vorm (origineel/kopie), vertaling of de legalisatie van bewijsstukken.

De procedure

Het is aangeraden om de visumaanvraag 90 dagen voor het vertrek naar België in te dienen. Het visum kan ten vroegste 6 maanden voor het vertrek worden aangevraagd en ten laatste 15 dagen voor het vertrek ingediend worden.

De ambassade of het consulaat kan niet zelf beslissen over een aanvraag voor een medisch visum. De aanvraag moet aan DVZ in België worden overgemaakt. Er is geen wettelijke termijn voor DVZ om een beslissing te nemen.
Er is geen wettelijke behandelingstermijn voorzien, maar in de praktijk duurt het tot 30 dagen om de aanvraag te behandelen. Indien er bijkomende informatie of documenten vereist worden, kan deze termijn oplopen tot 60 dagen.

De status van de visumaanvraag kan via de volgende website online gevolgd worden : ‘Hoe zit het met mijn visumaanvraag ?’

Wanneer er geen beslissing volgt na het verloop van een redelijke termijn, kan er een klacht worden ingediend bij de Federale Ombudsman. Daarnaast kan er ook een rechtszaak worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de Belgische Staat (Dienst Vreemdelingenzaken) wegens het overschrijden van de redelijke termijn voor de behandeling van de visumaanvraag.

Beslissing van DVZ


Wat gebeurt er indien DVZ een positieve beslissing neemt ?

In geval van een positieve beslissing krijgt de betrokkene een visum type C van bepaalde duur voor maximum 90 dagen.
Dit visum maakt het mogelijk om tijdens de geldigheidstermijn van het visum wettig te verblijven in de Schengenzone.
Indien de persoon bij particulieren verblijft moet zij/hij zich binnen de drie dagen na aankomst aanmelden bij de gemeente waar hij/zij verblijft. De persoon zal een aankomstverklaring bijlage 3 ontvangen. Deze aankomstverklaring is ook nuttig om een eventuele verlenging van verblijf aan te vragen.
De betrokkene het Belgisch grondgebied (of de Schengenzone) verlaten voor het verstrijken van het visum.

Opgelet : een visum geeft niet automatisch een recht op binnenkomst. De visumhouder moet bij aankomst in de Schengenzone kunnen aantonen dat hij/zij ook aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet .


Wat gebeurt er indien DVZ een negatieve beslissing neemt ?

Indien DVZ een negatieve beslissing neemt, bezorgt de ambassade of het consulaat aan de betrokkene een document met de redenen waarom het visum niet kan worden verleend.

Beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Van zodra de diplomatieke post dit document met de weigeringsmotieven heeft bezorgd, heeft de betrokkene 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving de tijd om in beroep te gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in België. De betrokkene kan een beroep tot schorsing en/of nietigverklaring van de weigering indienen. Het is aangeraden om contact op te nemen met een advocaat/advocate in België. Er is geen behandelingstermijn voor het beroep vastgelegd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan beslissen om de visumweigering te vernietigen of het beroep te verwerpen.

Klacht indienen bij de Federale Ombudsman
Er is ook de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Federale Ombudsman tegen de weigeringsbeslissing.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de beslissing om al dan niet een visum voor kort verblijf toe te kennen. De federale ombudsman kan niet tussenkomen tenzij de beslissing kennelijk onjuist of onredelijk is. Dit betekent dat dat de Federale Ombudsdienst alleen maar in gesprek zal gaan met DVZ indien :

 • DVZ een fout heeft gemaakt bij het onderzoek van de visumaanvraag. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een document dat werd toegevoegd aan de aanvraag.
 • OF indien DVZ een onredelijke beoordeling heeft gemaakt van de situatie van de verzoeker. Dit is het geval wanneer de weigering niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk de controle van de buitengrenzen en de bestrijding van onwettige immigratie. Een beslissing van DVZ kan als kennelijk onredelijk worden beschouwd wanneer een andere normaal voorzichtige en zorgvuldige ambtenaar die in dezelfde omstandigheden is geplaatst niet dezelfde beslissing zou hebben genomen.

Er kan ook op elk moment een nieuwe visumaanvraag worden ingediend bij de ambassade of het consulaat vanuit het land van herkomst.

De verlenging van het verblijf

Indien de medische behandeling nog niet beëindigd is op het tijdstip waarop het visum verloopt, kan een korte verlenging worden aangevraagd.
Meer informatie over de voorwaarden en procedures staat op de pagina over verlenging van verblijf.

23 janvier 2024


Documents & formulaires
Législation et jurisprudence
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Verlenging van verblijf

7 février 2022

Als een ziekte of een tijdelijk problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon een aanvraag indienen om zijn...
En savoir plus

De garant

23 janvier 2024

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf. Elke onderdaan van een derde land die België wil...
Infodocument medische bewijsstukken

ikv de wet van 2.04.1965 (versie juni 2022)

En savoir plus