Visum om medische redenen

Personen die lijden aan een ernstige ziekte waarvoor in hun land van herkomst geen behandeling bestaat, kunnen een visum om medische redenen vragen aan een land waar ze deze zorgen wensen te verkrijgen.


Hieronder vindt u de verschillende stappen die u moet volgen om een dergelijk visum aan te vragen.

(!) OPGELET - Covid-19 update
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een aantal aanpassingen geïntroduceerd voor de administratieve procedure inzake de aanvraag van een visum en reeds ingediende aanvragen. Personen die reeds een visum ontvangen hebben, worden aangeraden om niet-essentiële reizen uit te stellen.

Voor een overzicht van de aanpassingen verwijzen we naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Waar de aanvraag indienen ?

De aanvraag moet ingediend worden in het land van herkomst bij de Belgische ambassade of het consulaat. Indien de Belgische Staat geen ambassade of consulaat heeft in het land van herkomst, kan de aanvraag ingediend worden bij een andere ambassade of consulaat die België vertegenwoordigt (meestal de Nederlandse ambassade). U kan de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken contacteren om de diplomatieke post te vinden.

Documenten gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Documenten verwacht door DVZ :

De procedure

De visumaanvraag moet ingediend worden 3 maanden voor het vertrek naar België.
De betrokkene moet een aanvraagformulier invullen en de hierboven vermelde elementen toevoegen.
De ambassade of het consulaat kan niet zelf beslissen over een aanvraag voor een medisch visum. De aanvraag moet ter goedkeuring of weigering aan DVZ worden overgemaakt.
Aangezien de aanvraag overgemaakt wordt aan DVZ voor verder onderzoek, duurt het ongeveer 30 dagen om een beslissing te krijgen. Indien er bijkomende informatie of documenten vereist worden, kan deze termijn oplopen tot 60 dagen.

Beslissingen van DVZ


Wat gebeurt er indien DVZ een positieve beslissing neemt ?

In geval van een positieve beslissing krijgt de betrokkene een visum type C van bepaalde duur voor maximum 90 dagen.
Dit visum maakt het mogelijk om legaal te verblijven op het grondgebied van de Schengenruimte. De persoon die het visum heeft verkregen, moet zelf - of met behulp van een persoon die zich garant heeft gesteld - in al zijn behoeften zoals huisvesting, maaltijden, medische kosten... voorzien.
Indien de persoon bij particulieren verblijft moet zij/hij zich binnen de drie dagen na aankomst aanmelden bij de gemeente waar hij/zij verblijft. De persoon zal een aankomstverklaring bijlage 3 ontvangen. Deze aankomstverklaring is ook nuttig om een eventuele verlenging van verblijf aan te vragen.
Wanneer het visum verstrijkt, moet de betrokkene het Belgisch grondgebied (of het grondgebied van de Schengenruimte) verlaten.


Wat gebeurt er indien DVZ een negatieve beslissing neemt ?

Indien DVZ een negatieve beslissing neemt, bezorgt de ambassade of het consulaat aan de betrokkene een document met de redenen waarom het visum niet kan worden verleend. Van zodra de diplomatieke post dit formulier heeft bezorgd, heeft de betrokkene 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in België. Normaal gesproken wordt de procedure voor de indiening van een beroep op het formulier aangegeven. Opgelet, de procedure is zeer technisch en ingewikkeld om in te dienen vanuit het buitenland. We raden u aan om contact op te nemen met een advocaat in België. Bovendien kan het enkele maanden duren vooraleer het beroep behandeld wordt. Er kan op elk moment een nieuwe aanvraag worden ingediend bij de ambassade of het consulaat vanuit het land van herkomst.

De verlenging van het verblijf

Indien de medische behandeling nog niet beëindigd is op het tijdstip waarop het visum verloopt, kan een korte verlenging worden aangevraagd.
Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures, zie Verlenging van het kort verblijf’ en uitstel van vertrek.

28 février 2019


Documents & formulaires
Législation et jurisprudence
K.B. van 08.10.1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Verlenging van verblijf

27 février 2019

Als een ziekte of een tijdelijke problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon eventueel een aanvraag...
En savoir plus

De garant

10 mai 2019

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf. Elke onderdaan van een derde land die België wil...
Infodocument medische bewijsstukken

ikv de wet van 2.04.1965 (versie 2020)

Verbintenis tot tenlasteneming - kort verblijf

Info voor de garanten van de DVZ

En savoir plus