• Home
 • Bibliotheek
 • Bibliotheek

  Medimmigrant vzw - Bibliotheek


  U vindt op deze pagina linken naar verschillende werken (artikels, enquêtes, rapporten, boeken, …) en internetsites die van dichtbij of verderaf gaan over de gezondheidszorg en vreemdelingenrecht. Wij hebben deze werken per thema en per regio geklasseerd.

  > Goed om weten ! Medimmigrant beschikt ook over een bibliotheek op het secretariaat (thesissen van studenten, krantenartikels, onderzoeksrapporten, …) kunnen op vraag geconsulteerd worden. Aarzel niet om ons te contacteren. Dank bij voorbaat om ons op de hoogte te brengen als u over interessante werken beschikt (wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in onderwerpen specifiek over Brussel).

   

   

  Onder mensen in een precaire verblijfssituatie, verstaan wij in de tekst hieronder zowel personen met een tijdelijke verblijfstitel als personen zonder verblijfstitel.

   

   

   

  Toegang tot gezondheidszorg voor personen met een precaire verblijfssituatie - in het algemeen


  België
  Rapport d'observation des pratiques des CPAS en matière de Carte Médicale - Université de Liège ; publication : SPP-IS (2009)

  EU - Internationaal
  ‘Health care in Nowhereland’ – Landenrapporten
  Naar aanleiding van een Europees onderzoek publiceerde PICUM enkele landenrapporten over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in 17 Europses landen.

  'Health of migrants, the way forward' (ENG) - Rapport OMS
  Dit is een verslag van een bevraging georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in maart 2010 in Spanje. Tijdens een seminarie bogen ongeveer 100 deelnemers uit verschillende landen zich o.a. over verschillende politieke ‘good practices’ en wetgeving die de gezondheid van migranten kan bevorderen en de platfora die kunnen opgestart worden om uitwisseling mogelijk te maken.

  ‘Migration and health in the European Union’ (ENG) – Tijdschrift LSE
  De laatste editie van het LSE magazine gaat over het Europese gezondheidssysteem in relatie tot kwetsbare en migrerende doelgroepen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat kunnen de EU-lidstaten doen om de gezondheid van migranten beter te garanderen?; Gezondheid en welzijn bij kinderen van immigranten in Europa; toegang tot zorg voor mensen zonder wettig verblijf… 

  Gezondheidszorg in Newham (Verenigd Koninkrijk) – Video
  Niet alle migranten hebben toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. NHS Newham maakte een informatievideo over toegang tot gezondheidszorg. Deze is nuttig voor Newham maar eveneens voor andere gemeenten. De DVD kan bekeken worden op youtube in 23 andere talen (Engels, Frans.....).

  Acces to Health Care for Undocumented Migrants in the EU (ENG)  - studierapport
  Rapport van Picum(2004-2006) over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in 11 Europese landen. Het rapport vermeldt ook aanbevelingen (ook verkrijgbaar in het Frans: L'accès aus soins de santé pour les sans-papiers en Europe).

  Acces to health care for illegal immigrants in the EU: Should we be concerned? - Studie
  Een vergelijkende studie over het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en België.
  Acces to health care for illegal immigrants in the EU (ENG) auteur: Roman Romero-Ortuno
  Toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in Europa  (Slides in NL en FR) auteur: Picum

  ‘Santé des migrants et bonnes pratiques’ (FR) - Resultaten van het project EUGATE 
  Goede praktijken ten aanzien van gezondheid bij migranten werden verzameld voor het Eugate-project en in deze publicatie ‘uitgegeven. Het Europees Eugate project wil gezondheid en de toegang tot zorg voor de migrantenpopulatie verbeteren. De Universiteit van Louvain-la-Neuve onderzocht onder meer hoe administratieve harmonisatie, in combinatie met logistieke en financiële steun van zorgverstrekkers, de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf kan garanderen.

  International Migration Law N°19 - Migration and the Right to Health: A Review of International Law - IOM publicatie
  De International Organisatie voor Migratie (IOM) geeft een overzicht van het internationaal recht op het vlak van migratie en het recht op gezondheid. Deze publicatie wil vooral de Staten oproepen respect te hebben voor het recht op gezondheid van migranten. Daarnaast wil ze de lezer begeleiden in de veelheid van normen en beginselen die zijn vastgesteld in internationale instrumenten en van invloed zijn op het recht van migranten op gezondheid.

  Terug naar boven

  Toegang tot gezondheidszorg voor personen met een precaire verblijfssituatie - minderjarigen


  België
  Kinderrechten in de gezondheidszorg (NL) - publicatie van de 'Kinderrechtencoalitie Vlaanderen' in het kader van het 'Kinderrechtenforum 8' (2011)
  (Op p61 vindt u een tekst van het OPG Oost-Vlaanderen en Medimmigrant)

  Nederland
  'Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg' (NL) – Nederlands onderzoek 
  Uit Nederlands onderzoek naar de toegang tot het ziekenhuis voor kinderen zonder wettig verblijf, komt naar voren dat zowel kinderen en hun ouders als medewerkers van ziekenhuizen slecht op de hoogte zijn van de rechten en plichten die met een doktersbezoek gepaard gaan. Ouders zijn erg bang dat ziekenhuismedewerkers de politie waarschuwen. Ze stellen een bezoek aan het ziekenhuis uit waardoor hun kinderen niet op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

  EU - Internationaal
  'Ensuring the Right of Migrant Children to Health Care: The Response of Hospitals and Health Services' (ENG) – Achtergronddossier (IOM)
  Binnen het kader van de VN Conventie over de Kinderrechten onderzoekt het rapport of de Task Force voor Gezondheidspromotie voor Kinderen en Adolescenten in ziekenhuizen ervoor zorgt dat de kinderrechten in ziekenhuizen worden gerespecteerd. Voorbeelden van goede ervaringen van Europese ziekenhuizen en gezondheidsdiensten + case studies.

  'Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions' - Rapport
  Rapport van Picum over de situatie van kinderen zonder wettig verblijf op vlak van medische zorgen, huisvesting, onderwijs, …in verschillende Europese landen. U vindt een korte bijdrage van Medimmigrant in het hoofdstuk Gezondheidszorg. (ook verkrijgbaar in het Engels en in het Spaans).

  ‘Ensuring the Right of Migrant Children to Health Care: The Response of Hospitals and Health Services’ - Publicatie (IOM)
  De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schreef een paper over het verzekeren van de toegang tot gezondheidszorg voor migrantenkinderen: het antwoord van ziekenhuizen en gezondheidscentra. Deze paper gaat in op het juridisch kader (Kinderrechtenconventie) volgens een holistisch concept van gezondheid aan migrantenkinderen. De paper bevat goede praktijkvoorbeelden uit ziekenhuizen en gezondheidscentra in Europa, en heeft aandacht voor de uitdagingen voor de samenleving, het ziekenhuismanagement en de professionals uit de gezondheidssector. Cases worden eveneens besproken.

  Terug naar boven

   

   

  Personen in en precaire verblijfssituatie - in het algemeen

   

   

  België
  Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf – Infogids van het kruispunt M-I
  De gids biedt per thema een juridisch kader en objectieve informatie. Ze helpt hulpverleners en begeleiders om mensen zonder wettig verblijf te informeren over hun recht en plichten, door te verwijzen en mee na te denken over een weg uit het illegaal verblijf.

  Terug naar boven

   

   

  Personen in en precaire verblijfssituatie - eerste lijnsgezondheidszorg


  België
  Le rattrapage vaccinal chez les primo-arrivants en Belgique - Eindwerk huisartsengeneeskunde (FR)
  Dit eindwerk handelt over het inhalen van vaccinaties van nieuwkomers in België. Het eindwerk wil artsen een opvolgschema voor vaccinaties ter beschikking stellen. Het informeert artsen zodat ze correcte beslissingen kunnen nemen opdat nieuwkomers hun vereiste, achterstallige vaccinaties alsnog krijgen.

   

   

   

   

  Terug naar boven 

   

   

  Personen in en precaire verblijfssituatie - dak- en thuisloosheid


  België
  Leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren’ - Onderzoek (NL)
  Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) deed in opdracht van het Steunpunt Armoedebestrijding onderzoek naar de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren.

   

   

  Terug naar boven

   

   

   

   

  Personen in en precaire verblijfssituatie - specifieke ziekten


  België
  ‘Handicap en Déplacement?’ (FR) – Themanummer van Revue Migrations Forcées
  Dit nummer brengt het thema van handicap en migratie ter sprake in 27 artikels. Deze artikels lichten toe waarom een migrant met een handicap speciale aandacht nodig heeft en stellen enkele initiatieven voor (op lokaal en mondiaal niveau) die de stem van deze mensen laten horen en een mentaliteitswijziging tot doel hebben.

   

   

   

   

  Terug naar boven

   

   

   

   

  Personen in en precaire verblijfssituatie - psychische gezondheid


  België
  ‘Etnische minderheden vaker depressief’ – Studie (ENG)
  Onderzoekers van de vakgroep Sociologie van de UGent concluderen uit een grootschalige studie dat etnische minderheden in heel wat Europese landen, waaronder België, meer depressieve symptomen ervaren dan de autochtone bevolking. Belangrijke oorzaken van deze verschillen zijn discriminatie en een moeilijke financiële situatie.

  Frankrijk
  ‘La vie psychique des réfugiés’ – Boek
  In dit boek, dat in september 2010 verscheen, staat Elise Pestre, klinisch psycholoog, stil bij de psychische gevolgen van de vreselijke situaties die vluchtelingen ertoe aanzetten om hun land te verlaten. Ze legt de nadruk op de psychische gevolgen die kunnen optreden bij het noodgedwongen vertellen en bewijzen van deze belevingen bij hun asielaanvraag. 

   

   

  Terug naar boven

   

   

  Machtiging tot verblijf om medische redenen


  België
  Médecin généraliste et demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales - Eindwerk huisartsengeneeskunde (FR)
  Dit eindwerk handelt over de confrontatie van de huisartsengeneeskunde met de procedure tot machtiging van verblijf om medische redenen. De huisarts wordt hierbij gevraagd een medisch certificaat in te vullen voor een of meerdere pathologieën. Deze medische attesten roepen bij artsen soms praktische, deontologische en ethische vragen op, waar de student een (aanzet tot) antwoord op geeft.

  EU – internationaal
  'Undocumented and seriously ill : residence permits for medical reasons in Europe' -(ENG) - Rapport gerealiseerd door de ngo Picum op vraag van Medimmigrant. Procedures om een regularisatie te bekomen om medische redenen in 11 verschillende EU landen.

   

   

   

   

  Terug naar boven

   

   

   

   

  Gezondheid en ongelijkheid


  België
  SONG-Scan – Vragenlijst van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde & Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit Gent, VVSG en VIGeZ.
  Snel sociale ongelijkheid opsporen in uw gezondheidswerking of project kan via de SONG-Scan. De SONG-Scan is een lijstje van tien vragen die de verschillende aspecten van sociale ongelijkheid in gezondheid scant.

   

   

  'Differentiële sterfte bij Belgen en vreemdelingen in de Belgische gewesten en in grote Vlaamse steden' (NL) –Artikel van de Studiedienst van de Vlaamse Regering
  Is er een hoger of lager sterfterisico bij vreemdelingen (niet-Belgen) ten aanzien van Belgen? De Studiedienst bekijkt dit voor de geregistreerde 'totale sterfte' (ongeacht de doodsoorzaak), eerst op het niveau van de gewesten van België, vervolgens voor vijf grote Vlaamse steden met een belangrijk aandeel vreemdelingen in de bevolking. Deze oefening situeert zich binnen een analyse van de sterfte in Vlaamse steden en gemeenten met het oog op het opstellen van hypotheses ten behoeve van nieuwe lokale bevolkingsvooruitzichten die de Studiedienst tegen eind 2010 wil realiseren.

  EU – internationaal
  Comparing policies to tackle ethnic inequalities in health: Belgium 1 Scotland 4 - Rapport UCL en universiteit Edinburg
  Dit rapport 'Een verschillende aanpak in het wegwerken van etnische ongelijkheid in de gezondheid: België 1 – Schotland 4 ‘ van Vincent Lorant (UCL - België) en Raj Bhopal (Universiteit Edinburg – Schotland) vergelijkt verschillende strategieën om gezondheidsongelijkheid of etnische verschillen in de gezondheid(szorg) te benaderen.

  Terug naar boven
   
  Gezondheid en cultuur

  België
  Interculturele bemiddeling in de kankerzorg – Onderzoeksrapport 
  De Vlaamse Liga tegen Kanker schreef een onderzoeksrapport over interculturele bemiddeling in de kankerzorg.

  Kleurrijke zorgpaden - educatieve dvd van VU medisch centrum over zorg van patiënten uit andere culturen
  Allochtone kunnen anders omgaan met ziekte en gezondheid. Hun verwachtingen van artsen en gezondheidszorg kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen van autochtonen. Naar aanleiding hiervan liet het VU medisch centrum educatieve dvd ‘kleurrijke zorgpaden’ maken over de zorg van patiënten uit andere culturen. Diabetes, acute CVA, dementie en borstkanker worden in beeld gebracht.

  Werken met tolken in CAW en CGG - Nota
  Aanbevelingen voor het werk met tolken - Het hoe, wat en waarom van het werken met tolken in de hulpverlening van CAW en CGG.


  Nederland
  Adaptation des directives aux généralistes en matière de soins aux migrants
  L’association scientifique des médecins généralistes des Pays-Bas cherche à savoir si les différences ethniques influencent les soins, si cela a des implications pour les soins que le médecin généraliste est censé offrir et s’il existe suffisamment d’informations à ce sujet.

  Migrants, prévention et soins de santé  – Pharos publicatie
  Deze uitgave van Pharos beschrijft de verschillen in gezondheid en in zorgconsumptie tussen allochtonen en autochtonen in Nederland. De studie geeft inzicht in hoe de preventie en zorg voor allochtonen in de praktijk is geregeld, welke verbeteringen er tot nu toe zijn gedaan en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden.

  Terug naar boven 

  Allerlei

  België
  Voedselzekerheid voor mensen zonder wettig verblijf, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : alles kan beter!? - onderzoeksrapport
  Hoe overleven zij? Doen zijn beroep op voedselbedelingsorganisaties? Wie zijn deze organisaties, hoe werken ze en wat zijn hun mogelijkheden in het zoeken naar een uitweg voor voedselonzekerheid en uitsluiting. Criteria voor een humanitaire noodhulp en aanbevelingen voor een meer humane en integrale hulpverlening.

  Vrouwen onder Druk. Schendingen van de seksuele gezondheid bij kwetsbare vrouwen – Publicatie van het ICHR
  Het Internaional Centre of Reproductive health heeft een boek gepubliceerd dat vormen van geweld tegen vrouwen begandelt die minder zichtbaar zijn in onze samenleving: genitale verminking bij vrouwen, kindhuwelijken, geweld tegen vluchtelingen, asielzoekers en migranten zonder papieren, belemmeringen bij de toegang tot gezondheidszorg voor migranten zonder papieren, en eergerelateerd geweld.

  Terug naar boven