Verlenging van verblijf

Als een ziekte of een tijdelijk problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon een aanvraag indienen om zijn of haar verblijf te verlengen.


Hieronder vindt u informatie over de personen die hiervoor in aanmerking komen en de stappen die ze hiervoor dienen te zetten.


Verlenging van het visum of kort verblijf

Begunstigden

In het algemeen kan de Dienst Vreemdelingenzaken een verlenging van het kort verblijf toestaan indien er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn die een verlenging rechtvaardigen en/of indien er sprake is van overmacht of humanitaire redenen die de persoon verhinderen om de geldigheidsduur van het visum C of kort verblijf te respecteren (art. 33 EU Visumcode).

In het kader van een medische problematiek kan het gaan om volgende situaties :

1. Mensen die gekomen zijn met een visum C om medische reden als de medische behandeling nog niet beëindigd is op het moment van de afloop van het visum.

2. Mensen die verblijven op het grondgebied voor een kort verblijf
(= derdelanders met een visum C, derdelanders die niet onderworpen zijn aan de visumplicht en Unieburgers die in België zijn voor een verblijf van minder dan drie maanden) :

  • als de ziekte ernstig en plots is en impliceert dat de persoon of een iemand van zijn familie niet in staat is om te reizen ;
  • als een naast familielid (1e graad) dat in een andere lidstaat woont, ernstig ziek is ;
  • als een naast familielid dat in een andere lidstaat woont, overleden is ;
  • ….

Elke situatie is verschillend, aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw situatie voor te leggen.


Procedure

De aanvraag moet ingediend worden als de persoon nog wettig op het grondgebied verblijft bij de dienst bevolking (Europees loket of niet Europees) van de gemeente waar de persoon verblijft.

De persoon moet de volgende documenten indienen :

  • een korte brief die de reden vermeldt waarom het vertrek verhinderd wordt ;
  • een kopie van alle gebruikte pagina’s uit het paspoort + een kopie van de kaft van het paspoort. Het paspoort moet tot drie maanden na de nieuwe datum van het vertrek geldig zijn). Unieburgers dienen een kopie van hun identiteitskaart toe te voegen.
  • een medisch attest (of in voorkomend geval een attest van overlijden) en/of andere documenten die het bestaan van zwaarwegende persoonlijke redenen, overmacht of humanitaire redenen aantonen ;
  • een attest van de medische Schengen reisverzekering dat bevestigt dat het de verlenging van het verblijf dekt (indien dit ook al geëist werd voor het bekomen van het verblijf).

(!) Het gebruik van het medisch type attest is niet wettelijk verplicht. Volgens rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient de DVZrekening te houden met alle medische informatie die beschikbaar is in het dossier bij het nemen van hun beslissing over de verlenging.


Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en beroepsmogelijkheden

Als de DVZ een positieve beslissing neemt en een verlenging van verblijf toestaat, zal de gemeente :

  • ofwel de duur verlengen van de bijlage 3 of de bijlage 3ter (voor Unieburgers of de derdelanders die vrijgesteld zijn van visumplicht) ;
  • ofwel een document afleveren dat moet voorgelegd worden aan het loket FOD Buitenlandse Zaken dat een nieuwe visumsticker aan zal brengen (afspraak via E-appointment diplomatie).

Indien het verblijf niet wordt verlengd door de DVZ en de termijn van het kort verblijf overschreden is, dan zal er een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) volgen.
Het is mogelijk om een annulatie- en/of schorsingsberoep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving van het BGV. De beroepstermijn bedraagt 10 dagen wanneer het BGV werd betekend aan een persoon die zich in een terugkeerwoning of gesloten centrum bevindt. Dit beroep moet aangetekend verstuurd worden naar de RvV. De RvV zal de DVZ niet kunnen verplichten een positieve beslissing te nemen in plaats van de negatieve beslissing. De DVZ zal een nieuwe beslissing moeten nemen en rekening houden met de opmerkingen van het arrest van de RvV.

Verlenging van het Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV)

Begunstigden
Als een persoon in de onmogelijkheid is om gevolg te geven aan een BGV kan hij een verlenging van zijn BGV aanvragen op basis van artikel 44ter van de wet van 15 december 1980 (voor Unieburgers en hun familieleden) of op basis van artikel 74/14 van dezelfde wet (in al de andere situaties).

De wet voorziet dat een uitstel van een BGV verlengd kan worden als de vrijwillige terugkeer niet kan uitgevoerd worden binnen de gestelde termijn of als de omstandigheden eigen aan de situatie van de persoon dit rechtvaardigen.


Procedure
Deze aanvraag moet rechtstreeks bij de DVZ ingediend worden. Dit kan schriftelijk naar het adres van de DVZ (Dienst Kort verblijf, Pachecolaan, 44, 1000 Brussel), per mail naar het mailadres van de referentiepersoon op het BGV of naar het algemeen e-mailadres Prolongation.OQT@ibz.fgov.be (ook voor NL dienstverlening).


Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en beroepsmogelijkheden
De DVZ informeert de persoon van zijn antwoord (per mail en/of per post). Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

(!) Goed om te weten :
Wanneer het BGV werd verlengd op basis van een geboorte, zwangerschap of medische redenen dan kan de betrokkene een aanvraag indienen voor financiële steun bij het OCMW tijdens de verlenging van het BGV indien hij/zij behoeftig is. Meer informatie op ’Sociale bijstand - In geval van medisch onmogelijke terugkeer’.

7 février 2022


Publications
Législation et jurisprudence
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen