Verlenging van verblijf

Als een ziekte of een tijdelijke problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon eventueel een aanvraag indienen om zijn verblijf te verlengen.


Hieronder vindt u informatie over de personen die hiervoor in aanmerking kunnen komen en de stappen die ze hiervoor dienen te zetten.


Verlenging van het visum of het kort verblijf

(!) OPGELET - Corona update
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een aantal aanpassingen geïntroduceerd voor de administratieve procedure inzake de verlenging van een kort verblijf. Voor een overzicht van de aanpassingen verwijzen we naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Begunstigden

1. Mensen die gekomen zijn met een visum om medische reden als de medische behandeling nog niet beëindigd is op het moment van de afloop van het visum.

2. Mensen die verblijven op het grondgebied voor een kort verblijf(> derdelanders met een visum C, derdelanders die niet onderworpen zijn aan de visumplicht en Unieburgers die in België zijn sinds minder dan drie maanden) :

  • als de ziekte ernstig en plots is en impliceert dat de persoon of een iemand van zijn familie niet in staat is om te reizen ;
  • als een naast familielid (1e graad) dat in een andere lidstaat woont, ernstig ziek is ;
  • als een naast familielid dat in een andere lidstaat woont, overleden is ;
  • ….

Elke situatie is verschillend, aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw situatie voor te leggen.


Procedure

De aanvraag moet ingediend worden als de persoon nog wettig op het grondgebied verblijft bij de Dienst bevolking (Europees loket of niet Europees) van de gemeente waar de persoon verblijft.

De persoon moet de volgende documenten indienen :

  • een korte brief die de reden vermeldt waarom het vertrek verhinderd wordt ;
  • een kopie van alle gebruikte pagina’s uit het paspoort + een kopie van de kaft van het paspoort (het paspoort moet tot drie maanden na de nieuwe datum van het vertrek geldig zijn) of de identiteitskaart van de Unieburger ;
  • een medisch type-attest (of in voorkomend geval attest van overlijden) ;
  • een attest van de verzekering dat bevestigt dat het de verlenging van het verblijf dekt (indien dit ook al geëist werd voor het bekomen van het verblijf).

Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en beroepsmogelijkheden

Als de DVZ een positieve beslissing neemt en een verlenging van verblijf toestaat, zal de gemeente :

  • ofwel de duur verlengen van de bijlage 3 of de bijlage 3ter (voor Unieburgers of de derdelanders die vrijgesteld zijn van visumplicht) ;
  • ofwel een document afleveren dat moet voorgelegd worden aan de FOD Buitenlandse Zaken, die een nieuwe visumsticker aan zal brengen.

Indien het verblijf niet wordt verlengd door de DVZ en de termijn van het kort verblijf overschreden is, dan zal er een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) volgen.
Het is mogelijk om een annulatie- en/of schorsingsberoep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving van het BGV. De beroepstermijn bedraagt 10 dagen wanneer het BGV werd betekend aan een persoon die zich in een terugkeerwoning of gesloten centrum bevindt. Dit beroep moet aangetekend verstuurd worden naar de RvV. De RvV zal de DVZ niet kunnen verplichten een positieve beslissing te nemen in plaats van de negatieve beslissing. De DVZ zal een nieuwe beslissing moeten nemen en rekening houden met de opmerkingen van het arrest van de RvV.

Verlenging van het Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV)

Begunstigden
Als een persoon in de onmogelijkheid is om gevolg te geven aan een BGV kan hij een verlenging van zijn BGV aanvragen op basis van artikel 44ter van de wet van 15 december 1980 (voor Unieburgers en hun familieleden) of op basis van artikel 74/14 van dezelfde wet (in al de andere situaties).

De wet voorziet dat een uitstel van een BGV verlengd kan worden als de vrijwillige terugkeer niet kan uitgevoerd worden binnen de gestelde termijn en als de omstandigheden eigen aan de situatie van de persoon dit rechtvaardigen.


Procedure
Deze aanvraag moet rechtstreeks bij de DVZ ingediend worden. Dit kan schriftelijk naar het adres van de DVZ (Dienst Kort verblijf, Pachecolaan, 44, 1000 Brussel) of per mail naar het mailadres van de referentiepersoon op het BGV evenals naar het algemeen mailadres infodesk@ibz.fgov.be.


Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en beroepsmogelijkheden
De DVZ informeert de persoon van zijn antwoord (per mail en/of per post). Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij de RvV. Bekijk wat dit betreft het arrest n° 142.327 van de RvV van 30 maart 2015.

27 février 2019


Publications
Législation et jurisprudence
Verblijfswet 15.12.1980
Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen